Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
22/04/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 553-01-33 от 24.02.2015 г.

  Относно: проект за решение за преобразуване на частно висше училище – колеж с название “Международен колеж” – Албена, със седалище Курортен комплекс “Албена”, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна, № 502-03-3, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: проект за решение за преобразуване на частно висше училище – колеж с название “Международен колеж” – Албена, със седалище Курортен комплекс “Албена”, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна, № 502-03-3, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 22 април 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа проект за решение за преобразуване на частно висше училище – колеж с название “Международен колеж” – Албена, със седалище Курортен комплекс “Албена”, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна.
  На заседанието присъства проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, който представи проекта за решение.
  Проектът предвижда висшето училище да включва в структурата се четири основни звена: Стопански факултет, Департамент за модерни обучителни методи, Научноизследователски институт и Колеж по мениджмънт и туризъм. Студентите ще придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър по…”, “бакалавър” и “магистър” по Закона за висшето образование.
  В проекта за преобразуване на висшето училище ясно са формулирани визията за неговото развитие, мисията и задачите.
  След представяне на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 16, без “Против” и „Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за преобразуване на частно висше училище – колеж с название “Международен колеж” – Албена, със седалище Курортен комплекс “Албена”, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна, № 502-03-3, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума