Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
23/09/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-60 от 07.10.2015 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 23 септември 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
  Законопроектът беше представен от Слави Кралев – директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в Министерство на земеделието и храните.
  Основните причини, които налагат измененията в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, са:
  1. Решаване на редица проблеми възникнали при издаването на разрешения и провеждането на надзорни проверки на контролиращите лица, както и при вноса на биологични продукти.
  2. Необходимост от правна уредба за приключване на квотната система за краве мляко.
  3. Идентифициране на първите изкупвачи на сурово мляко, във връзка с прилагане на правилата за договорните отношения в сектора на млякото, чрез въвеждане на облекчен регистрационен режим.
  4. Намаляване на административната и финансовата тежест върху бизнеса в сектор „Месо”.
  5. Прецизиране на административните наказания, налагани на субектите по договорните отношения в сектора на млякото, продиктувани от приключването на квотната система.
  В сферата на компетентност но Комисията по икономическа политика и туризъм попада издавания от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация“, съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, сертификат за акредитация, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандартите за дейността. Срокът на сертификата за акредитация е и срока на валидност на разрешителните по чл. 21, ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, дадени на контролиращите лица от министъра на земеделието и храните. Практиката показва, че сертификатът за акредитация се издава в последните дни преди изтичането на предходния сертификат. Така изпълнението на процедурата е застрашено и води до риск от период на прекъсване между сроковете на разрешенията. Това пък, от своя страна, води до прекъсване на системата на контрол на операторите. Ето защо със законопроекта се предлага да се въведе система за издаване на временни разрешения, до издаването на ново разрешение от контролиращия орган, с максимален срок до 6 месеца.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума