Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
04/02/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-4 от 08.02.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2015 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 4 февруари 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
  На заседанието присъстваха Любен Петров - заместник-министър на икономиката, Добринка Павлова – директор на Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ в Министерство на земеделието и храните, представители на КНСБ, Българска асоциация на тютюневата индустрия и Национална асоциация на тютюнопроизводителите.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Любен Петров, има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО и на Делегирана Директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия предвижда определяне на максималното равнище на емисиите от цигари на катран, никотин и въглероден оксид и методите за тяхното измерване.
  Предвижда се производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, придружен с декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия.
  Въвежда се забрана за представянето, предлагането и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки, като витамини, добавки с оцветяващи свойства за емисиите и други.
  Предвиждат се здравни предупреждения, които следва да се поставят върху всяка потребителска опаковка и върху всяка външна опаковка на тютюневите изделия.
  Въвеждат се изисквания относно външния вид и съдържанието на потребителските опаковки на тютюневите изделия и на изисквания относно пускането на пазара и етикетирането на определени изделия, свързани с тютюневите изделия – електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, и растителните изделия за пушене. Предвижда се забрана на търговските съобщения, целящи популяризирането им и задължение за уведомяване за производството и вноса на нови тютюневи изделия.
  Прецизират се административнонаказателните разпоредби на закона с оглед избягване на идентични състави на нарушения и дублиране на права и задължения на компетентните органи, както и съизмеримост на санкциите.
  От Българска асоциация на тютюневата индустрия подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че е необходимо той да бъде приет в най-кратки срокове, поради факта, че бизнесът се нуждае от технологично време да адаптира продуктите, които предлага с нормативните изисквания.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11, без “Против” и „Въздържали се“ – трима народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума