Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/07/2016 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  № 653-01-354 от 13.07.2016 г.

  Относно: Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:
  1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?;
  2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?;
  3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?;
  4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?;
  5. Подкрепяте ли отпадане на имунитета на народните представители?,
  № ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2016 г., Комисията
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  СТАНОВИЩЕ

  Относно: Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:
  1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?;
  2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?;
  3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?;
  4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?;
  5. Подкрепяте ли отпадане на имунитета на народните представители?,
  № ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм обсъди Предложение за произвеждане на национален референдум, № ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.
  На заседанието присъстваха Пламен Христов – представител на Инициативния комитет, представители от Министерство на икономиката и Българска петролна и газова асоциация.
  Предложението беше представено от г-н Пламен Христов. По първия въпрос от предложението той отбеляза, че горивата са стоки от първа необходимост и въвеждането на регулация на цената, при която търговците могат да продават горива ще доведе до облекчаване на финансовата тежест върху крайните потребители за сметка на печалбата на търговците.
  От Българска петролна и газова асоциация г-н Светослав Бенчев изрази становище, че създаването на регулация на пазара на горивата ще доведе до непоправими вреди на пазара и противоречи на свободната стопанска инициатива. Той изрази притеснение как държавата би компенсирала производители и вносители в случай, че регулираната цена на готовите нефтопродукти е по-ниска от пазарната и това доведе до загуби за икономическите оператори.
  По отношение на втория въпрос във връзка с ограничението относно броя на аптеките, които едно лице може да открие на територията на страната, вносителите считат, че се нарушава принципа на свободната стопанска инициатива и свободната конкуренция на пазара на лекарствени продукти.
  По отношение на въпросите: „Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?“ и „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?“, народните представители отбелязаха, че те се съдържат в Предложението за национален референдум на Инициативния комитет на Слави Трифонов, за което вече има решение на Народното събрание.
  По отношение на петия въпрос вносителите считат, че в съвременното демократично общество не съществува основание за привилегията, която имунитетът дава на народните представители.
  В хода на дискусията н. п. Мартин Димитров отбеляза, че ще направи предложение в пленарна зала първият въпрос от Предложението за произвеждане на национален референдум да се измени така: “Смятате ли, че трябва да бъдат премахнати пречките пред пазара на горивата?”. Комисията по икономическа политика и туризъм прие неговото процедурно предложение първият въпрос да бъде гласуван отделно.
  Комисията по икономическа политика и туризъм не прие процедурното предложение на н. п. Димитър Байрактаров за отделно гласуване на всеки от останалите въпроси от Предложението за произвеждане на национален референдум.
  След представяне и обсъждане на Предложението за произвеждане на национален референдум се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по въпроса „Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?”: “За” – 8, без “Против” и „Въздържали се“ – 7 народни представители;
  - по 2, 3, 4 и 5 въпрос от Предложението за произвеждане на национален референдум: “За” – двама, без “Против” и „Въздържали се“ – 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да одобри въпроса „Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?” и да отхвърли 2, 3, 4 и 5 въпрос от Предложението за произвеждане на национален референдум.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума