Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III за спиране на експлоатационната и строителната дейност в посочените имоти
11/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III и за спиране на експлоатационната и строителната дейност в посочените имоти

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Спира разпореждането с поземлените имоти, земеделските земи, горите, сградите и движимите вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III.

2. Спира експлоатационната и строителната дейност в имотите по т. 1.

3. Спирането се налага до приемането на специален закон.

4. Лицата, които се намират във владение или държане на посочените имоти и вещи, са длъжни да полагат за тях грижата на добър стопанин, в противен случай носят отговорност за вреди.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13787