Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
07/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на структура на Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.

2. Министерствата са:

Министерство на финансите,

Министерство на вътрешните работи,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Министерство на труда и социалната политика,

Министерство на отбраната,

Министерство на външните работи,

Министерство на правосъдието,

Министерство на образованието и науката,

Министерство на здравеопазването,

Министерство на културата,

Министерство на околната среда и водите,

Министерство на земеделието и храните,

Министерство на транспорта, информационните техно­логии и съобщенията,

Министерство на икономиката,

Министерство на енергетиката,

Министерство на туризма,

Министерство на младежта и спорта.

3. Преобразуват се:

Министерството на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

Министерството на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката.

4. Създава се Министерство на туризма.

5. Закрива се Министерството на инвестиционното проектиране.

6. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването, създаването и закриването на министерства, включително преразпреде­лението на функциите им.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

7761