Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
12/05/2020

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

В Решението за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм., бр. 29 от 2020 г.; доп., бр. 33 от 2020 г.) точка 6.4 и точка 6.7 се отменят.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 май 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3420