Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
21/04/2017

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите.

2. Временната комисия следва да се запознае с наличната информация относно всички потенциално опасни и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води, да установи причините за подобна заплаха, както и последиците за здравето на гражданите – фактически и възможни.

3. Като резултат от работата на Временната комисия тя да предложи законодателни промени, действия и мерки за преодоляване на съществуващите рискове и заплахи за околната среда, живота и здравето на българските граждани.

4. Временната комисия изготвя доклад, както и списък на мерките, препоръчани от нея.

5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група.

6. Избира ръководство и състав на Временната комисия общо от 10 членове, както следва:


Председател:


Георги Колев Колев.


Членове:


Станислав Насков Дечев,


 


Александър Руменов Ненков,


 


Атанас Петров Костадинов,


 


Манол Трифонов Генов,


 


Йордан Апостолов Апостолов,


 


Джевдет Ибрям Чакъров,


 


Джейхан Хасанов Ибрямов,


 


Полина Цветославова Цанкова-Христова,


 


Андон Димов Дончев.7. Комисията е със срок на действие от два месеца.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 28 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3170