Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет
03/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

1. Утвърждава образец на Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 113 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, подавана от членовете на Министерския съвет, съгласно приложение № 1.

2. Утвърждава образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1, подавана от членовете на Министерския съвет, съгласно приложение № 2.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 4 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1  към т. 1 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 113 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията

Долуподписаният/ата .......................................,  

ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

в качеството си на член на Министерския съвет

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не заемам длъжност и не извършвам дейност, която е несъвместима с положението на народен представител;

2. не заемам друга държавна длъжност;

3. не упражнявам търговска дейност, не съм управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

4. не съм член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;

5. не упражнявам свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права;

6. не съм ръководител на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………             Декларатор: ..……………….

Приложение № 2  към т. 2 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата .......................................,  

ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  

изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

в качеството си на член на Министерския съвет

ДЕКЛАРИРАМ, че:

към дата ……………….. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

………………………………………………………………......…………………

……………………………………………………………………………………….

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………… г.          Декларатор: ..……………….

8814