Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.)
10/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на  Европейския съюз (2018 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и § 10 от заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.):

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

– засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от Европейския съюз съгласно Договора от Лисабон и влиянието им във формулирането на европейските политики;

– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;

– значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“,

реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 118 до чл. 121 вкл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции:

1. Всеобхватно предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка след 2020 г.

2. Последващи действия относно свързаното със солидарността измерение на енергийния съюз, включително предложение относно общи правила за газопроводи, които навлизат в европейския вътрешен пазар на газ.

3. Пакет относно социалната справедливост: Предложение за създаване на европейски орган по въпросите на трудовия пазар; инициатива за достъп до социална закрила на самостоятелно заетите лица с нетипична форма на заетост; инициатива за европейски социалноосигурителен номер, който може да се използва във всички области на политиката, където е приложим; преглед по REFIT на Директивата относно задължението за писмено заявление, с която се установява задължение за работодателя да информира работещите лица относно условията, приложими към договора или към трудовите правоотношения.

4. Предложение за подобряване на веригата за доставка на храни.

5. Съобщение относно евентуалното създаване на длъжността на постоянен европейски министър на икономиката и финансите, който подлежи на демократичен контрол (незаконодателна инициатива).

6. Съобщение относно евентуалното разширяване на задачите на новата Европейска прокуратура с цел включване сред тях на борбата срещу тероризма въз основа на член 86, параграф 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз (незаконодателна инициатива).

7. Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на върховенството на закона в Европейския съюз (незаконодателна инициатива).

8. Стратегия за успешното присъединяване на Сърбия и Черна гора като най-добре подготвени кандидатки от Западните Балкани със специален акцент върху върховенството на закона, основните права, борбата срещу корупцията и организираната престъпност и върху цялостната стабилност на региона (незаконодателна инициатива).

9. Съобщение относно възможността за допълнително увеличаване на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство в рамките на общата външна политика на основание член 31, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и подобряването на съгласуваността на общата външна политика (незаконодателна инициатива).

10. Съобщение относно допълнителното укрепване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране в ежедневната работа на Европейския съюз (незаконодателна инициатива).

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9556