Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ТРЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) - 2009 БЮДЖЕТНА ГОДИНА - SEC(2010) 1091
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 3rd FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) - 2009 FINANCIAL YEAR - SEC(2010) 1091
Дата на документа: 23/09/2010
№ на документ: COM(2010) 497
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове