Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно промени свързани с преразглеждането на Финансовия Регламент предшестващ предложението за Делегиран Регламент на Комисията за изменение на подробни правила за прилагане на Финансовия Регламент, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз - {COM(2010) 260 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT concerning modifications linked to the revision of the Financial Regulation prefiguring the proposal for a Delegated Commission Regulation amending the detailed rules of implementation of the Financial Regulation Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union - {COM(2010) 260 final}
Дата на документа: 28/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 639
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове