Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предприятията, посочени в заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 от Ирландия, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 от Ирландия) - {COM(2011) 619 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Entreprises mentioned in the application EGF/2010/021 IE/Construction 71 from Ireland Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management - (application EGF/2010/021 IE/Construction 71 from Ireland) - {COM(2011) 619 final}
Дата на документа: 05/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1148
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове