Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието придружаващ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО - {COM(2011) 658 окончателeн}{SEC(2011) 1233 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Executive Summary of Impact Assessment Accompanying the document REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for the implementation of European energy infrastructure priorities repealing Decision No 1364/2006/EC - {COM(2011) 658 final}{SEC(2011) 1233 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1234
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове