Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно консулската закрила на граждани на Съюза в чужбина - {COM(2011) 881 окончателeн}{SEC(2011) 1556 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE COUNCIL on consular protection for citizens of the Union abroad - {COM(2011) 881 final}{SEC(2011) 1556 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1555
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове