Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави - {COM(2011) 843 окончателeн}{SEC(2011) 1475 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER EXECUTIVE - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries - {COM(2011) 843 final}{SEC(2011) 1475 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1476
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове