Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща документа Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за употреба в безжични електрически инструменти - {COM(2012) 136 final}{SWD(2012) 66 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools - {COM(2012) 136 final}{SWD(2012) 66 final}
Дата на документа: 26/03/2012
№ на документ: SWD(2012) 65
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове