Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща документа към Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за докладване на събития в гражданското въздухоплаване - {COM(2012) 776 final}{SWD(2012) 441 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on occurrence reporting in civil aviation - {COM(2012) 776 final}{SWD(2012) 442 final}
Дата на документа: 18/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 441
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове