Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на решения 2009/791/EО и 2009/1013/EС за даване на разрешение на Германия и на Австрия да продължат да прилагат мярка за дерогация от членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decisions 2009/791/EC and 2009/1013/EU authorising Germany and Austria respectively to continue to apply a measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 21/10/2015
№ на документ: COM(2015) 517
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове