Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния {SWD(2017)174}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania {SWD(2017)174}
Дата на документа: 22/05/2017
№ на документ: COM(2017) 268
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове