Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета по отношение на приемането на предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement
Дата на документа: 19/11/2008
№ на документ: COM(2008) 785
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове