Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението зa ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a single application procedure for a single permit for third country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third country workers legally residing in a Member State - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 23/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1408
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове