Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно Европейската година за борба с бедността и социалното изключване (2010 г.) - Кратко обобщение на ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) - Executive summary of the IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 12/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1662
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове