Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Защита на финансовите интереси на Общността - Борба с измамите - Годишен доклад за 2006 година - Статистическа оценка на нередностите - собствени ресурси, земеделие, структурни мерки, предприсъединителни фондове - 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the financial interests of the Communities – Fight against fraud – Annual report 2006 - STATISTICAL EVALUATION OF IRREGULARITIES- OWN RESOURCES, AGRICULTURE, STRUCTURAL MEASURES, PRE-ACCESSION FUNDS – YEAR 2006
Дата на документа: 06/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 938
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове