Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2004 по отношение възстановяването на запасите от атлантическа треска и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на предложението за въвеждане на актуализирани мерки за възстановяването на запасите от атлантическа треска
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 423/2004 as regards the recovery of cod stocks and amending Regulation (EEC) No 2847/93 -SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT on the proposal establishing revised measures for the recovery of cod stocks
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 389
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове