Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно внесените от Европейския парламент изменения в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И НА СЪВЕТА за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
Дата на документа: 05/06/2009
№ на документ: COM(2009) 264
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове