Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 20/04/2011
Брой/година Държавен вестник 35/2011

 


УКАЗ № 86

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLI Народно събрание на 20 април 2011 г.

Издаден в София на 28 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46, 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 и 96 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Спортни обекти и съоръжения с национално значение са обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на физическото възпитание и спорта и отговарят най-малко на едно от следните условия:

1. предназначени са за учебно-тренировъчна дейност и се използват от спортните федерации за развитие на спорт за високо спортно майсторство;

2. отговарят на условията за провеждане на национални и международни спортни състезания;

3. отговарят на международно установените изисквания за различните видове спорт.

(2) Обекти за социален туризъм с национално значение са обекти – държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на социалния туризъм.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея думите „представляващи публична собственост“ се заличават.

3. Досегашната ал. 2 се отменя.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Спортните обекти и съоръжения“ се заменят с „Обектите и съоръженията“.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение“ се създават т. 15, 16 и 17:

„15. Спортен комплекс „Академик“ – София

16. Тенис комплекс „Академик“ – София

17. Спортна зала „Христо Ботев“ – София“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5307