Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за защита на потребителите
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите
Дата на приемане 11/07/2012
Брой/година Държавен вестник 56/2012

 


УКАЗ № 277

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за защита на потребителите, приет от ХLI Народно събрание на 11 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

Параграф единствен. В чл. 165, ал. 5 се създава т. 5:

„5. да не заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6691