Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 08/04/2015
Брой/година Държавен вестник 29/2015

 


УКАЗ № 58

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLІІI Народно събрание на 8 април 2015 г.

Издаден в София на 16 април 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 33, ал. 2 се създава т. 6:

„6. брой на абонатите на предприятието, диференцирани съгласно предлаганите от предприятието услуги, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.“

§ 2. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6 на страницата си в интернет.“

§ 3. В чл. 75, ал. 1 думите „чл. 74“ се заменят с „чл. 74, ал. 1“.

§ 4. В чл. 77, ал. 2, изречение второ думите „чл. 74“ се заменят с „чл. 74, ал. 1“.

§ 5. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случай че установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, на условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията:

1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя подходящ срок за изразяване на становище; след изтичането на срока за становище комисията с решение изисква в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове, или

2. с решение след изтичане на срока за изразяване на становище по т. 1 изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

(6) Производството по ал. 1 – 4 се прилага независимо от административнонаказателната отговорност на предприятието, която се реализира по общия ред.“

§ 6. В чл. 257, ал. 1 думите „при наличие на техническа възможност“ се заличават и се създава изречение второ: „Изключение от задължението по изречение първо може да бъде допуснато от комисията единствено при липса на техническа възможност за срок не по-дълъг от три месеца.“

§ 7. В чл. 331, ал. 3, 4, 5, 7 и 8 думите „влязло в сила“ се заличават.

§ 8. Създава се чл. 331а:

„Чл. 331а. (1) За неизпълнение на решение по чл. 78, ал. 1:

1. председателят налага санкцията за неизпълнение на съответното задължение, предвидена в тази глава, и/или

2. комисията налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. дневно.

(2) Имуществената санкция по ал. 1, т. 2 се налага до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Наложените имуществени санкции по ал. 1, т. 2 подлежат на обжалване по реда на глава седемнадесета, раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Възстановяването на нарушено право и обезщетяването на вредите от изпълнението на административен акт, който е бил отменен, след като е започнало неговото изпълнение, става по реда на глава седемнадесета, раздел VІІ от Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 9. В чл. 334б ал. 1 се изменя така:

„(1) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), се налагат имуществени санкции, както следва:

1. за нарушение на чл. 3 от регламента – в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

2. за нарушение на чл. 4 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

3. за нарушение на чл. 5, параграф 1 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

4. за нарушение на чл. 7 от регламента – в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

5. за нарушение на чл. 8, параграф 2 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

6. за нарушение на чл. 8, параграфи 1, 3, 4 и 5 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

7. за нарушение на чл. 9 от регламента – в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

8. за нарушение на чл. 10, параграф 1 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

9. за нарушение на чл. 10, параграфи 2, 3, 4 и 5 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

10. за нарушение на чл. 10, параграф 6 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

11. за нарушение на чл. 11 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

12. за нарушение на чл. 12 от регламента – в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;

13. за нарушение на чл. 13, параграф 2 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;

14. за нарушение на чл. 13, параграфи 1, 3, 4, 5 и 6 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

15. за нарушение на чл. 14 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;

16. за нарушение на чл. 15 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.“

§ 10. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.

Допълнителна разпоредба

§ 11. Параграф 9 относно чл. 334б съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.).

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2582