Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Дата на приемане 10/07/2015
Брой/година Държавен вестник 56/2015

 


УКАЗ № 129

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, приет от ХLІІI Народно събрание на 10 юли 2015 г.

Издаден в София на 15 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (oбн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 1, т. 8 съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и накрая се добавя „и писмено съгласие по чл. 126б, ал. 1“.

§ 2. В чл. 48, ал. 1 след думата „търговия“ се поставя запетая и думите „и/или транспортиране при“ се заличават.

§ 3. В чл. 49, ал. 2 след думата „търговия“ се поставя запетая, а думите „или транспортиране при“ се заличават.

§ 4. В чл. 121, ал. 1 думите „Транспортиране с цел внос и/или износ на взривни вещес­тва, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси“ се заменят с „Внос на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси и/или износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси по чл. 5, ал. 1“ и думите „транспортиране при внос/износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси“ се заменят с „внос на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси или разрешение за износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси по чл. 5, ал. 1“.

§ 5. Създава се чл. 121а:

„Чл. 121а. (1) Износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка, и от лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, след получаване на разрешение за износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Износът по ал. 1 се осъществява при спазване на изискванията и реда на Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ, L 94/1 от 30 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 258/2012“.

(3) Лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, документите по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2, 6, 7, 8 и 11 и:

1. документ, издаден от компетентен орган на третата държава на вноса, удостоверяващ, че същата е разрешила вноса, когато това е предвидено в националното й законодателство;

2. документ, удостоверяващ, че съответната трета държава на транзит няма възражения относно осъществяването на транзита;

3. попълнен формуляр за разрешение за износ съгласно приложение II от Регламент (ЕС) № 258/2012.

(4) Документите по ал. 3, т. 2 не се изискват в случаите по чл. 7, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 258/2012.

(5) Когато лицето по ал. 1 е получило разрешение за производство, търговия или съхранение по реда на този закон, то не представя документите по чл. 121, ал. 2, т. 1 и 2.

(6) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него, и не се подават документите по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2 и 6.

(7) Разрешението по ал. 1 придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите, през територията на които преминава доставката.“

§ 6. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 3 се изменя така:

„3. документ, издаден от компетентен орган на третата държава на вноса, удостоверяващ, че същата е разрешила вноса, когато това е предвидено в националното й законодателство – при износ;“

б) създава се т. 3а:

„3а. документ, удостоверяващ, че съответната трета държава на транзит няма възражения относно осъществяването на транзита – при износ;“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Документите по ал. 2, т. 3а не се изискват в случаите по чл. 7, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 258/2012.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 7. Създава се чл. 122а:

„Чл. 122а. (1) Разрешение за износ по чл. 121а, ал. 1 не се изисква при временен износ или реекспорт, когато:

1. временният износ се осъществява от лица, получили разрешение за носене и употреба по реда на глава четвърта на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни или спортни цели и са налице едновременно следните условия:

а) придружават огнестрелните оръжия и боеприпасите при пътуването до третата държава;

б) представят документ, удостоверяващ причината за износ – покана или друг документ, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие;

в) количеството боеприпаси не превишава общо 800 броя за ловни цели и общо 1200 броя за спортни цели;

2. реекспортът се осъществява след временен внос за ловни или спортни цели и собствеността на огнестрелните оръжия не е променена.

(2) Временен износ по ал. 1, т. 1 се извършва чрез представяне на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.“

§ 8. В чл. 124, ал. 1 след думите „чл. 121“ се добавя „121а“ и се поставя запетая.

§ 9. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 121“ се добавя „121а“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3 думите „транспортиране с цел“ се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Разрешенията по чл. 121 и 121а включват и транспортиране на съответните изделия от обекта за съхранение до и от мястото на напускане на територията на Република България.“

§ 10. Създават се чл. 126а и 126б:

„Чл. 126а. (1) Не се изисква разрешение за износ при реекспорт на:

1. огнестрелни оръжия, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, след осъществен временен внос с цел извършване на експертна оценка, участие в търговско изложение по чл. 49 без продажба или извършване на ремонт при условие, че собствеността не е променена;

2. огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, когато същите се съхраняват във временен склад от въвеждането им на митническата територия на Европейския съюз до напускането им.

(2) В случаите по ал. 1 лицето, което извършва реекспорт, подава писмено уведомление до директора на ГДНП на МВР не по-късно от два дни преди извършването му.

(3) Когато огнестрелните оръжия, а в случаите по ал. 1, т. 2 и боеприпасите за тях, попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

Чл. 126б. (1) Временен износ на огнестрелни оръжия, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, с цел извършване на експертна оценка, участие в търговско изложение без продажба или извършване на ремонт се извършва без разрешение за износ след получаване на писмено съгласие, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него лице.

(2) Лицето, което ще осъществява временния износ по ал. 1, подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от копие на притежаваните разрешения, издадени по този закон, копие на митническите документи, удостоверяващи временния износ, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(3) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава писменото съгласие по образец по реда на чл. 124 в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.

(4) Писменото съгласие по ал. 1 е валидно за срок до три месеца от датата на получаването му и може да се използва еднократно.

(5) Издаденото писмено съгласие по ал. 1 важи само за посочените в него огнестрелни оръжия и може да се използва само от лицето, на чието име е издадено.

(6) Когато огнестрелните оръжия попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.“

§ 11. Създава се чл. 211а:

„Чл. 211а. (1) Който не уведоми в срок директора на ГДНП за извършване на реекспорт по чл. 126а, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв.“

Заключителни разпоредби

§ 12. В Закона за Министерството на вът­решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 10:

„10. създаване и използване на юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със закон, за прикритие на дейността при разследване със служител под прикритие или при провеждане на операции под прикритие по т. 7.“

2. В чл. 57, ал. 1 след думите „Вътрешна сигурност“ се добавя „дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

§ 13. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и 42 от 2015 г.) в чл. 20, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. Министерството на вътрешните работи – за специални разузнавателни средства по чл. 10б и 10в, както и за специални разуз­навателни средства по чл. 10а, в случаите, когато се използва служител под прикритие.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4687