Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
Дата на приемане 08/07/2020
Брой/година Държавен вестник 65/2020

 


УКАЗ № 139

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г.

Издаден в София на 14 юли 2020 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317/4 от 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/2031“;“.

2. Създават се т. 11 и 12:

„11. специалните правила за официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625“;

12. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думата „вредители“ се заменя с „и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС) 2016/2031“;

б) в т. 7 след думата „адюванти“ се добавя „антидоти, синергисти и коформуланти съгласно Регламент (ЕС) 2017/625“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви „ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“

§ 3. Член 3а се изменя така:

„Чл. 3а. Официалният контрол и другите официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 буква „в“ се отменя;

б) точки 11 и 12 се изменят така:

„11. лицата, вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031;

12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031;“

в) създава се т. 16:

„16. търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти за растителна защита, които са разрешени в поне една държава – членка на Европейския съюз, по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.“

2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Регистърът по ал. 1, т. 11 и 12 е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от същия регламент.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „осъществява“ се добавя „от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и“.

2. В ал. 2:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (EС) 2016/2031, като:“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;“

в) точки 2 и 3 се отменят;

г) в т. 4 думите „и растителни продукти“ се заменят с „растителни продукти и други обекти“;

д) в т. 5 думите „контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, почви, води“ се заменят с „проби от“;

е) точка 6 се изменя така:

„6. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;“

ж) в т. 7 след думата „унищожаване“ се добавя „третиране“;

з) точки 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:

1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания;

4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Инспекторите по ал. 1:

1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;

2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625;

3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;

4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;

5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2 инспекторите по растителна защита“ се заменят с „ал. 2 – 4 инспекторите по ал. 1“ и думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 2 и ал. 3, т. 2“.

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.“

2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Регламент (EС) 2016/2031“.

3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (EС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (EС) 2016/2031.

(4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031 съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от същия регламент.“

4. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9 – 11 от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (EС) 2016/2031.

(6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.“

5. Създава се ал. 7:

„(7) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „може да определя“ се заменят с „или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят“.

§ 7. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Забраняват се въвеждането, притежаването, съхранението, размножаването, движението или освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(2) Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво, съгласно чл. 42 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България при условията на чл. 43 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“

§ 8. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Изключения от забраните по чл. 17, ал. 1 – 3 се допускат:

1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му;

2. при транзитно преминаване или претоварване – при условията на чл. 47 от Регламент (EС) 2016/2031;

3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки – при условията на чл. 46 от Регламент (EС) 2016/2031.“

§ 9. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Движението на растения и растителни продукти, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв.

(2) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

 (3) Изключения по ал. 1 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти, когато:

1. са вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

2. отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;

3. изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;

4. разполагат с разработени и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.

 (5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от професионалните оператори, получили разрешение по ал. 4, под надзора на БАБХ, както и от официалните фитосанитарни инспектори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625 и под надзора на БАБХ.

(7) За получаване на разрешение за издаване на растителни паспорти или за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти професионалните оператори посочват това намерение в заявлението за регистрация по чл. 22, ал. 3.“

§ 10. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия чрез актове за изпълнение приема временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Европейския съюз на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави при условията на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за прилагането на мерките по ал. 1.

(3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.

(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане на територията на Република България за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (EС) 2016/2031.

(5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзорът и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършват при условията и по реда на чл. 60 – 64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване прилагането на временните мерки.“

§ 11. В чл. 21 накрая се добавя „както и от прилагането на други фитосанитарни мерки“.

§ 12. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителните центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.

(2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността.

(3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявление се изпраща служебно в останалите.

(4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни.

(5) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) В тридневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4 официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при необходимост – и проверка на място. При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 5 работни дни за отстраняването им.

(7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.

(8) В тридневен срок от извършването на проверката за съответствие с изискванията по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6 официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.“

§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В тридневен срок от получаването на становището по чл. 22, ал. 8 директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

2. В ал. 3 думата „Отказът“ се заменя със „Заповедта за отказ“.

3. В ал. 5 се създава изречение второ: „За издаването на удостоверение за регистрация такси не се дължат.“

§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Ежегодно в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ:

1. декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства, или

2. заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година – при промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031 регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ заявление и прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата на настъпването й.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така: „В случаите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 удостоверението за регистрация се преиздава при условията и по реда на чл. 22, ал. 4 – 8 и чл. 23.“

§ 15. В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:

„3. при неподаване на декларация и/или на заявление по чл. 24 в продължение на две или повече последователни години;

4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“

2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

§ 16. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори по реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща честота в зависимост от риска.

(2) Проверките по ал. 1 обхващат:

1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;

2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.

(3) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.

(4) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.

(5) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“

§ 17. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26а. (1) Българската агенция по безопасност на храните организира провеждането на основани на риска наблюдения през определени периоди от време за присъствие или отсъствие на карантинни вредители съгласно чл. 22 – 24 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(2) Наблюденията за карантинни вредители по отношение на защитена зона и признаването на територията на Република България или на част от нея за защитена зона се извършват по реда на глава II, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(3) Наблюденията се извършват от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ най-малко веднъж годишно и най-малко чрез визуално наблюдение.

(4) При извършване на наблюденията по ал. 3 се вземат проби за лабораторно изпитване, когато е целесъобразно.

(5) Българската агенция по безопасност на храните докладва до 30 април всяка година на Европейската комисия и другите държави членки за резултатите от извършените наблюдения през предходната календарна година.“

§ 18. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители по реда на чл. 25 и 27 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(2) За изпълнение на плановете по ал. 1 БАБХ организира и провежда симулационни учения по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:

„(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:

1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;

2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;

3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване.

(2) Когато при лабораторните изпитвания се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.

(3) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“

2. Създава се ал. 7:

„(7) Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига, включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.“

§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „следните мерки“ се заменят с „мерките по чл. 17 – 19 и по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:“;

б) в т. 2 след думите „размножаване на“ се добавя „гостоприемни“;

в) създава се т. 5:

„5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 21. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:

1. разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи;

2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16 – 24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189/1 от 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 652/2014“.“

2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.

3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

§ 22. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.

(2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72 – 74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.

(3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(6) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.

(7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.

(8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59 – 63 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление на агрохранителната верига.

(9) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти може да бъде извършван и на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.

(11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“

§ 23. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в Европейския съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и Европейския съюз, както и за въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент (ЕС) 2017/625.“

§ 24. В чл. 34, ал. 1 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Европейския съюз, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Фитосанитарните сертификати за въвеждане на територията на Европейския съюз, тяхното съдържание и условията, на които отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „наредбата по чл. 16, ал. 2“ се заменят с „глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031“.

2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 – 6:

„(3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.

(5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по приложение VIII, част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“

4. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго оправомощено длъжностно лице издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или удостоверения или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(9) Когато лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 33 от същия регламент.“

§ 27. В чл. 39, ал. 1 абревиатурата „ЦУ“ се заменя с „Централното управление (ЦУ)“.

§ 28. В чл. 44 ал. 3 се отменя.

§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 30. В чл. 49 се създава ал. 8:

„(8) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.“

§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се отменя.

2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него, или“ се заменят с „или за“.

3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ се заличават.

§ 32. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 33. Член 65 се отменя.

§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 35. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“

3. В ал. 5 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до 30 работни дни“.

4. Алинея 6 се отменя.

§ 36. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Когато обезсиленият сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат се издава за остатъка от срока на валидност на обезсиления.

(5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, т. 2.“

§ 37. В чл. 93, ал. 2 след думата „инспектори“ се добавя „по растителна защита“.

§ 38. В чл. 98 т. 2 се изменя така:

„2. в 7-дневен срок от сключване на договор по т. 1 да представят в ЦУ на БАБХ заверено копие от договора в частта му относно срока на договора, вида на продуктите за растителна защита, които ще се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“.

§ 39. В чл. 111, изречение второ думите „съответната ОДБХ“ се заменят с „БАБХ“.

§ 40. В глава пета, раздел IX се създава чл. 115а:

„Чл. 115а. Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните.“

§ 41. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.

2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.

3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя с „документ“.

§ 42. В чл. 121 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.“

§ 43. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:

„6. установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (OB, L 127/4 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, както и национални показатели за риска.“

2. В ал. 3:

а) в т. 1 се създава буква „в“:

„в) са с нисък риск;“

б) създава се т. 5:

„5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“

§ 44. В чл. 126, ал. 3 след думата „горите“ се добавя „Националният статистически институт“.

§ 45. В чл. 127 се създава ал. 4:

„(4) Адювантите се употребяват единствено съвместно с продукти за растителна защита и не могат да съдържат активни вещества по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.“

§ 46. В чл. 128, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „образец“ се добавя „в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

§ 47. В чл. 138, ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“

§ 48. В чл. 139, ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 49. Член 147 се изменя така:

„Чл. 147. (1) Който в нарушение на чл. 19, ал. 5 и глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 2016/2031 издаде, замени или обезсили растителен паспорт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 постави маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(3) Официален фитосанитарен инспектор, който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или 8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2 и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на което са делегирани задачи, се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“

§ 50. В чл. 148, ал. 1 думите „ал. 2 или 3“ се заменят с „ал. 1“.

§ 51. Член 149 се изменя така:

„Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1, без да е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1 или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

§ 52. В чл. 150 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Който наруши забрана или не спази изискване по чл. 17, или не изпълни мерки по чл. 20, ал. 1 и 5, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.

(2) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 или мерки, приложени по реда на чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“

§ 53. Член 151 се изменя така:

„Чл. 151. (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“

§ 54. Член 152 се изменя така:

„Чл. 152. (1) Който при съмнение или узнаване за наличието на вредител не уведоми БАБХ по реда на чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

§ 55. Член 162 се изменя така:

„Чл. 162. (1) Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83, не води записи по чл. 115а или пуска на пазара, предлага или продава семена за посев, третирани с неразрешени продукти за растителна защита, в нарушение на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 8000 лв.“

§ 56. Член 170 се изменя така:

„Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 34 и чл. 121, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“

§ 57. В чл. 175, ал. 1 след думите „се съставят от“ се добавя „официалните фитосанитарни инспектори и“.

§ 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 8 се отменя;

б) в т. 9 след думата „въвеждане“ се добавя „на продукти за растителна защита“;

в) точка 12 се отменя;

г) създава се т. 13а:

„13а. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти“ е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“;

д) точка 16 се изменя така:

„16. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката (дънедж).“;

е) създава се т. 19а:

„19а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията на този закон.“;

ж) точка 26 се изменя така:

„26. „Карантинен вредител“ е вредител по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;

з) точка 36 се отменя;

и) точка 42 се отменя;

к) точки 47 и 48 се отменят;

л) създава се т. 50а:

„50a. „Събирателни и разпределителни центрове“ са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни места на производство, с цел образуване на партида/и, предназначена/и за търговия.“;

м) точка 55 се отменя.

2. В § 2 накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска“.

§ 59. Създава се приложение № 3 към чл. 125, ал. 1, т. 6:

„Приложение № 3  към чл. 125, ал. 1, т. 6

I. Хармонизиран показател за риска № 1: Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

1. Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, предоставени на Европейската комисия (Евростат) съгласно приложение I (Статистика относно пускането на пазара на пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (OB, L 324/1 от 10 декември 2009 г.). Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.

2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1 се прилагат следните общи правила:

а) хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 1;

б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (OB, L 153/1 от 11 юни 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011“;

в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е“ от таблица 1.

3. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на пазара годишно, за всяка група, посочена в таблица 1, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е“, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.

4. Количествата активни вещества, пуснати на пазара, за всяка група и категория в таблица 1 може да се изчислят.

Таблица 1

Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1


Ред


Групи


1


2


3


4


а)


Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО)  № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


б)


Категории


в)


А


Б


В


Г


Д


Е


Ж


г)


Микроорганизми


Химически активни вещества


Микроорганизми


Химически активни вещества


Вещества, които не са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В,

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система.


Вещества, които са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В,

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.


 


д)


Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009


е)


1


8


16


645. Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011 – 2013 г.

6. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по отношение на базовото равнище.

7. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.

II. Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

1. Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Европейската комисия е била уведомена в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.

2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи правила:

а) хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; той се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от този раздел;

б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е“ от таблица 2.

3. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е“, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.

Таблица 2

Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2


Ред


Групи


1


2


3


4


а)


Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011


б)


Категории


в)


А


Б


В


Г


Д


Е


Ж


г)


Микро-

организми


Химически активни вещества


Микро-

организми


Химически активни вещества


Вещества, които не са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В,

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система.

 


Вещества, които са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В,

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.


 


д)


Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009


е)


1


8


16


644. Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011 – 2013 г.

5. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по отношение на базовото равнище.

6. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 52 от 2020 г.) в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.

§ 61. В Закона за управление на агрохранителната верига (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 109“.

2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят с „чл. 110“.

3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, в рамките на тяхната компетентност, или оправомощени от тях длъжностни лица“.

4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя с „връчването“.

§ 62. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 51 от 2020 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.

2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.

§ 63. В Закона за храните (ДВ, бр. 52 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 се създават ал. 3 – 5:

„(3) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

(4) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя специфичните изисквания към суровото мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти, както и към други храни от животински произход.

(5) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването с наредба определят:

1. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности;

2. хигиенните изисквания при първичното производство;

3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни;

4. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.“

2. В чл. 26 ал. 11 се изменя така:

„(11) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията:

1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или

2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните.“

3. В чл. 31, ал. 16, т. 1 думите „удължаване на условното“ се заличават.

4. В чл. 44 ал. 6 се изменя така:

„(6) В 30-дневен срок от вписването по ал. 4, т. 2 комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията:

1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или

2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората.“

5. В чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.

6. В чл. 128, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или 2“.

7. В чл. 131, ал. 1, т. 7 думите „хигиенните изисквания“ се заменят с „изискванията“.

§ 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.

§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 26 относно чл. 36, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5127