Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Дата на приемане 22/10/2020
Брой/година Държавен вестник 94/2020

 


УКАЗ № 222

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, приет от 44-то Народно събрание на 22 октомври 2020 г.

Издаден в София на 29 октомври 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г. и бр. 94 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 4 думите „карта за идентификация“ се заменят с „удостоверение за последно вписани обстоятелства“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и 10“ се заменят с „и 9 – 11“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „или на имота“ се заличават.

2. Създава се нова т. 6:

„6. адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква „б“;“.

3. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ: „Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, се предоставя единствено по реда на чл. 36, ал. 2, 3 и 5.“

§ 5. В чл. 25, ал. 4 след думите „чл. 26, ал. 2“ се поставя запетая, добавя се „съдържащи класифицирана информация“ и се поставя запетая.

§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Националната агенция за приходите предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11.“

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 7. В чл. 33 ал. 3 се отменя.

§ 8. В чл. 36, ал. 1, т. 1 думите „съответно ЕГН“ и запетаята пред тях се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 9. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.

§ 10. След влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

§ 11. Законът влиза в сила в 14-месечен срок след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 9, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8108

2007