Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 20/04/2016
Брой/година Държавен вестник 34/2016

 


УКАЗ № 122

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 април 2016 г.

Издаден в София на 26 април 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.)

Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 18:

„18. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 13 и ал. 4, т. 1, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

3337