Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 11/01/2018
Брой/година Държавен вестник 8/2018

 


УКАЗ № 11

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 11 януари 2018 г.

Издаден в София на 16 януари 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:  Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. Народното събрание, по предложение на Министерския съвет – за включени в списъка по ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително за техните обособени части или за включени в списъка по ал. 1 отделни обособени части от имуществото на търговски дружества, с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;“.

Преходна разпоредба

§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 3, ал. 3, т. 1 от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по новия ред.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

418