Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Декларация на Народното събрание относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
27/09/2006

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Народното събрание на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.


Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България, като подчертаваме:

значението на приетата на 14 юли 2005 г. Декларация за основните приоритети на Четиридесетото Народно събрание на Република България и на Декларацията от 14 юли 2006 г. за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз;

постигнатия от Република България значителен напредък в осъществяването на мерките, предвидени в Плана за действие за изпълнение на препоръките от Мониторинговия доклад на Европейската комисия от 16 май 2006 г.;

констатацията на Европейската комисия в доклада й от 26 септември, че на 1 януари 2007 г. България ще бъде в състояние да осъществява правата и задълженията на пълноправен член на Европейския съюз,

заявяваме следното:

1. Членството на България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. е резултат от общата воля и от усилията през последните 17 години на българския народ, на държавните институции и на представителите на гражданското общество за постигане на националните цели.

2. Народното събрание във взаимодействие с другите държавни институции ще продължи с неотслабващо темпо работата в областите на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, селското стопанство, авиационната безопасност и създаването на административен капацитет за усвояване на европейските фондове и чрез методите на парламентарния контрол ще съдейства за утвърждаване на резултатите на провежданите реформи и на тяхната необратимост.

3. Очакваме след констатациите на доклада на Европейската комисия от 26 септември в срок да приключат всички оставащи ратификационни процедури, за да влезе в сила договорът за разширяване.

4. Нашата цел е след 1 януари 2007 г. като пълноценен член на Европейския съюз да допринасяме за стабилността и за засилването на Съюза и за оползотворяване възможностите, които членството предоставя за подобряването на живота на българските граждани.Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 27 септември 2006 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини