Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание е упражнило наблюдение и контрол върху 35 проектоакта на Европейската комисия
14/08/2008

Народното събрание е упражнило наблюдение и контрол върху 35 проектоакта на Европейската комисия

14 август 2008 г.

Народното събрание е упражнило наблюдение и контрол върху 35 проектоакта на Европейската комисия от присъединяването на България към Европейския съюз, показва справка, изготвена от дирекция “Европейски съюз” на парламента. Документите са били разгледани съгласно Годишната работна програма на Народното събрание за 2007 и 2008 г.

За пероида от 1 януари 2007 г. до 31 юли 2008 г. Народното събрание е извършило контрол за спазване на принципа за субсидиарност по отношение на два проекто-акта – Предложение за Рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма СОМ (2007) 650 от 6.11.2007 г. и Предложение за Директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална опиентация СОМ (2008) 426. След разглеждането на двата проекта Народното събрание е излязло със становища, че те съответстват на принципа на субсидиарността. Становищата на парламента са изпратени на Секретариата на Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (КОСАК).
От присъединяването на България към Европейския съюз Народното събрание е приело 38 акта, които въвеждат във вътрешното законодателство правото на Европейския съюз. Сред тях са Закона за регионалното развитие, Закона за електронните съобщения, Закона за признаване на професионални квалификации, Закона за пазарите на финансови инструменти и промени в Закона за концесиите, в Закона за подземните богатства и в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Дирекция “Европейски съюз” на Народното събрание е създадена на 22 февруари 2007 г. и нейната основна задача е да подпомага Народното събрание във връзка с осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз. Сред дейностите на дирекцията са наблюдение на политиките на Европейския съюз и българското участие в процеса на вземане на решения по тях, подпомагане на дейността на постоянните комисии при изготвянето на доклади по проекти на европейски актове и хармонизирането на отделните законопроекти с действащото право на Европейския съюз, както и изготвяне на опорни точки за парламентарните комисии във връзка с осъществяване на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз по актовете, които са включени в Годишнина работна програма 2007 и 2008 на Народното събрание. Дирекцията  подпомага дейността на постоянните комисии при  изготвяне на предложенията им за проекто-актове на Европейската комисия и други документи на Европейския съюз, които да бъдат включени в Годишната работна програма на Народното събрание.

По-подробна информация за дейността на дирекция “Европейски съюз”, може да намерите в модул ”Европейски съюз” на интернет-страницата на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини