Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие автономията на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
08/02/2013

Парламентът реши детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие да осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове. Това стана при приемането на второ четене на текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Те ще могат да определят свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; да избират организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование; да определят свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци.

Центрове за подкрепа за личностно развитие ще заменят досегашните областни ресурсни центрове за подпомагане на деца със специални образователни потребности. Предвижда се новите структури да заработят след две години. Центровете за подкрепа за личностно развитие са институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, и се осъществява кариерното им ориентиране и консултиране, е дефиницията, която записаха депутатите. Те не осигуряват завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини