Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 68
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 5 членове, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България – двама; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори – един; - за парламентарната група на Движение за права и свободи – един; - за парламентарната група на Обединените демократични сили – един; 2. Избира състав на делегацията, както следва: Николай Георгиев Камов – от парламентарната група на Коалиция за България, Татяна Дончева Тотева – от парламентарната група на Коалиция за България, Яни Димитров Янев – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Четин Хюсеин Казак – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Марио Иванов Тагарински - от парламентарната група на Обединените демократични сили. 3. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Николай Камов от парламентарната група на Коалиция за България. 4. Избира двама заместник-председатели на делегацията, както следва: Яни Янев от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и Марио Тагарински от парламентарната група на Обединените демократични сили. Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)