Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на доклада за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г.
Сигнатура 313
Дата на постъпване 08/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 и чл. 75б от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема доклада за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г. 2. Предлага на вниманието на прокуратурата констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 8 ноември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2007 - приет(приет в зала)