Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г.
Сигнатура 502-03-18
Дата на постъпване 25/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология