Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2015 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2015 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г. и Одитен доклад № 0400104416 на Сметната палата и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на КФН, неразделна част от него
Сигнатура 620-00-13
Дата на постъпване 30/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология