Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България за децата на България
Сигнатура 20
Дата на постъпване 10/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
    Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България, Като се позоваваме на: - Приетата от Общото събрание на ООН на 20.11.1989 г. Конвенция за правата на детето; Като припомняме, че: - На 11.04.1991 г. Седмото Велико Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията; Като отбелязваме, че: - Дългосрочната държавна политика на Република България е в съответствие с основните принципи на Конвенцията за защита на най-добрите интереси на детето; Като посочваме, че: - Приетата от 40-то Народно събрание Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г. е дългосрочен стратегически документ за защита на правата на децата, утвърждаващ значимостта и неделимостта на всичките им права; Като приемаме, че: - Преодолените предизвикателства при развитието на страната и новите изисквания в условията на пълноправното й членство в Европейския съюз са база за достигане на реални и значими изменения в цялостния социален и духовен климат, особено по отношение на децата; Като отчитаме, че: - Икономическите, социалните, културните, гражданските, политическите и специфичните права на детето са неделими и единни и тяхното постигане е най-важното условие за днешното и бъдещото развитие на страната; Като се присъединяваме към европейската и световната общност за защита на живота, здравето и развитието на малките граждани на планетата и убедени в значението на стабилно работеща законодателна рамка, обхващаща цялостно въпросите на детето и предпоставяща условия за неговото развитие и благополучие, ДЕКЛАРИРАМЕ: 1. Потвърждаваме волята си като народни представители да осигурим нормативни условия за: - преодоляване на неграмотността; - качествено образование; - добри здравни грижи; - сигурност в семейството и на улицата; - защита от насилие и експлоатация; - социална сигурност и битови условия; - зачитане на мнението и достъп до информация; - свобода на изразяването; - гражданските им права на живот, националност, идентичност, социализация и недискриминация; - правото им на възпитание, духовен и културен живот и особено на специфичните потребности на децата, лишени от родителски грижи, и на децата с увреждания, както и особените права на групата на децата в риск. 2. Призоваваме всички държавни и общински органи, политически сили, гражданското общество, медиите и родителите да координират усилията си и вложат воля и постоянство в изграждането на утрешния ден на българските деца и подобряване на благосъстоянието им. 3. Обръщаме се към всички овластени с права и задължения, с родителски грижи или институционални правомощия, със законодателна или изпълнителна власт, с медийна или друга обществена сила, справедливо да оценяват нуждите на всички български деца, живеещи в страната или чужбина, да полагат системни грижи за тях и да ги подкрепят в техния бит, възпитание, образование, здраве и цялостно развитие. 4. Живеейки в семейството на Европейския съюз, заедно с целия цивилизован свят, ние поемаме ангажименти за добруването на нашите деца, заявяваме нашите цели и декларираме нашата воля да защитаваме правата на децата и поемаме отговорността да ги подкрепяме в тяхното развитие и да пазим здравето и живота им. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 10 юли 2008 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/07/2008 - приет(приет в зала)