Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/12/2005
  П Р О Т О К О Л
  № 22

  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л
  № 22

  На 13 декември 2005 г., вторник, се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на Проект за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – второ четене, продължение.

  Списъкът на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 10,45 часа и ръководено от г-н Петър Димитров – председател на комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум. Предлагам да започнем.
  Искам да ви уведомя, че след 11 часа заседанието ще се води от господин Имамов, тъй като аз ще трябва да присъствам на една среща с Международния валутен фонд. Подкрепям предложенията на работната група и моля гласът ми да се има предвид при гласуванията.
  Давам думата на господин Имамов да ръководи днешното заседание.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, разполагате с материалите.
  Някои предварителни бележки.
  В първия материал, който ви е раздаден, разбира се и във втория, ще гледаме само текстовете, които са на тъмен фон. Всички останали текстове или са гласувани в пленарната зала, или в комисията и няма да бъдат гледани.
  По първия материал първите два текста са гласувани в пленарната зала. Предупреждавам ви за това, защото ще трябва отново да гласуваме тези текстове, което до известна степен е нарушение на правилника, но в случая сме принудени да спазим принципа на изключението. И понеже тези два текста, по моя преценка, са преди всичко редакционни, ние ще се наложи да ги гласуваме втори път.
  Първият текст се отнася до чл. 5, където се предлага след думата “служебно” да се постави запетая и да отпадне съюзът “и”.
  Който е съгласен с тази нова редакция на чл. 5, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Втората поправка е в гласувания чл. 8, ал. 1, т. 1 накрая да се постави запетая и да се добави “включително едноличните търговци”.
  Има ли съображения? – Няма.
  Който е съгласен с предлаганата добавка в чл. 8, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Оттук нататък всички текстове не са гласувани в пленарната зала и са отложени по време на дебатите.
  По отношение на глава трета се предлага промяна в наименованието, като то да бъде “Страни и участници в производството”.
  Има ли съображения? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Следва текста на чл. 9.
  Има ли съображения?
  Заповядайте.
  НАДЯ АНТОНОВА: Благодаря Ви.
  С оглед деловото протичане на заседанието ще си кажа накратко моето становище по чл. 9, ал. 2. Второто изречение се отнася до принудителното събиране. Моля ви да обърнете внимание, че се предвижда различен режим по отношение на неперсонифицираните дружества, тоест онези дружества по ЗЗД и осигурителните каси. При неперсонифицираните дружества принудителното събиране се извършва срещу участниците в дружеството без оглед на дяловото участие. А за касите принципът е обратен. Не намирам смислено оправдание в този различен подход. Освен това на уважаемата комисия искам да обърна внимание, че има действащ текст в ЗЗД в главата за гражданските дружества, които тук наричаме неперсонифицирани. Това е чл. 361, ал. 1, където е предвидено, че участието в печалбите и загубите на участниците в неперсонифицираните дружества е съобразно дяловото им участие. А ал. 2 на чл. 361 от ЗЗД прави недействителни уговорките за неучастие в загубата на някои от съдружниците.
  Затова, колеги, да не изпадаме в такава много сложна материя и терминология, аз предлагам да се уеднакви режимът на принудителното събиране между касите и тези дружества.
  Благодаря.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Принудителното събиране се извършва срещу участниците в дружествата, без оглед на участието им.
  НАДЯ АНТОНОВА: Не, трябва да бъде с оглед на участието им.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Срещу участващите в тях, съобразно тяхното участие.
  АНГЕЛ САВОВ: Редакцията е следната: “В производството по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителните каси се приравняват на юридически лица. Принудителното събиране се извършва срещу участващите в неперсонифицираните дружества лице и осигурителните каси, съобразно тяхното участие.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Няма нужда два пъти да повтаряме едното и другото.
  АНГЕЛ САВОВ: Затова се казва “и срещу едните и другите, съобразно тяхното участие”.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Принудителното събиране се извършва срещу участващите в тях лица, съобразно тяхното участие.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: След направените корекции има ли други съображения по този текст?
  КЛЕМЕНТИНА ДЕНЧЕВА: С оглед на новото заглавие на глава трета, което вече е гласувано, според мен в ал. 1 в скоби думата (субект) трябва да отпадне, защото е уточнено, че са страни в процеса.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли възражения?
  Заповядайте.
  РОСЕН ИВАНОВ: Субект се употребява по-нататък на много места именно като синоним на страна и не е редно да отпадне, защото по-нататък, като се употребява думата “субект” няма да е ясно за какво става въпрос.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Който е съгласен с чл. 9 с така направените корекции, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Преминаваме към чл. 11.
  НАДЯ АНТОНОВА: Аз ви предлагам, колеги, да помислим дали не трябва в чл. 10, ал. 5 да отпадне изразът “или съответния служител”. За недостатъците на процесуалните действия трябва да следи органът, който е компетентен да следи преписката. Няма никаква практика в административното правораздаване съответният служител да следи зависимостта на действията. Това си е правомощия на органа на приходите и трябва да помислим има ли основание тепърва тази възможност да бъде дадена на техните служители.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Тук става дума за друго. Понеже сме в общата част, когато започне да прави ревизия и го възложиш на лицето, кога ще правиш преценка за дееспособност и представителна власт, чак като ти донесе резултатите ли? Нали смисълът на всички действия е да обвържеш лицето и то да участва от първия момент. Едното не е вместо другото, според мен, при тази редакция на текста. При всички случаи трябва да бъде спазено в производството. Органът по приходите накрая пак трябва да прави преценка като издава акт. Но успоредно с това и лицето, което извършва действията.
  НАДЯ АНТОНОВА: Тоест, съответният служител да има възможност да прави преценка за правилността на действията.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Член 10 е гласуван от комисията.
  Има ли съображения по чл. 11?
  Който е съгласен с новата редакция на чл. 11, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Преминаваме към чл. 12 “правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител”.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Прекъсването е паднало и има някаква преномерация.
  В т. 10 защо е изпуснато “със закон”?
  РОСЕН ИВАНОВ: Техническа грешка.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ще го добавим.
  Има ли други съображения по чл. 12? – Няма.
  С тази техническа поправка в т. 10 на ал. 2, който е съгласен да приемем редактирания текст на чл. 12, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 13 “Задължения на участниците в производствата” има ли бележки и съображения? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 14 има ли бележки? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 15 имате ли бележки?
  Заповядайте.
  НАДЯ АНТОНОВА: Колеги, искам да попитам дали е имало някакви съображения по текста, че лицето, което по закон е длъжно да начислява данъци и осигурителни вноски да не отговаря като трето задължено лице? Моята логика е, че първо се начисляват данъци и вноски и след това е удържането. Той не може да удържи, без да бъде начислен данъка.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Има друг текст, в който това е уточнено. Не зная защо сте нанесли този текст.
  САШО АНГЕЛОВ: Така ни е представено.
  КЛЕМЕНТИНА ДЕНЕВА: Това ни е изпратено по е-мейла. Както ни е изпратено, така сме го нанесли. Това ни е дадено от тях. Ние не сме нанасяли нищо друго.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Поне за това имам някакъв спомен. Когато е предвидено в закон, че определено лице е задължено да удържа и внася данъци или задължителни осигурителни вноски, за това лице се прилагат правилата, определящи правата и задълженията на субект в производствата по този кодекс.
  НАДЯ АНТОНОВА: Пак думата “начислява” я няма.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Няма я. То е задължено да удържа и внася. За да удържи и внесе, трябва да начислява. Онова, което ние сме му вменили в чл. 14, който се казва “Задължени лица” е записано: да си носител на задължението; да си задължен да удържаш и внасяш задължението.
  НАДЯ АНТОНОВА: Но това са различни лица. Един начислява, друг удържа.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Когато става въпрос да му удържат данък общ доход, те не го начисляват, просто го удържат. Определя се по скалата.
  САШО АНГЕЛОВ: Как да не го начисляват? В Счетоводството трябва да го начислят.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Вижте какво, за какво ви е терминът “начислява”? Какво ви дава? Абстрахирайте се от това какво правите само счетоводно. Въз основа на какво задължавате лицето? Каква конструкция прави законът? – Или да си носител на самото материално задължение, или си длъжен за някакво трето лице да удържаш и внасяш.
  Тези, които са задължени да удържат и внасят данъци, са конструирани нататък в закона.
  НАДЯ АНТОНОВА: Ако данъкът не е начислен, няма да се търси. Аз така знам.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Предлагам ви да гласуваме текста на чл. 15 с корекциите, които предложи госпожа Дончева.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Ако ви прави впечатление, махнали сме фигурата “трето задължено”. Няма трето и задължено. Или е задължено, или е трето. И сме го кръстили “Отговорно трето лице” и си върви като задължено до края.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря за тази бележка.
  По чл. 16 има ли съображения? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 17 има ли съображения?
  Господин Шопов.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Тук има много излишни неща. Аз не мога да разбера защо трябва такива принципи, които са общи принципи на правото, да съществуват заедно с тези, които са безспорни. В този закон има поначало много баласт.
  Половината от този текст е абсолютно излишен – правни принципи, които са безспорни и неща, взети от други закони и включени тук. Това е моето изказване.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Ако бяхме започнали да го пишем отново, ние много неща щяхме да напишем по различен начин. Но ние бяхме абсолютно притиснати във времето как от това, което е докарано дотук, с минимални пипания, да оправим нещата. Защото не може да се проследи физически рефлексията на текстовете. Разбираме, че не даваме на парламента едно много сносно четиво, но сме притиснати от срока и сме гледали принципни неща, които могат да създадат сериозни проблеми в прилагането или в събирането – това да пипнем. Или такива, които касаят съществени права на страните. Онова, което е правно-техническо шлайфане сме се ограничавали максимално до онова, което са направили вносителите и водени от разбирането, че наистина има основни принципи, но онзи, който чете данъчно-осигурителния процесуален кодекс нито е длъжен да бъде юрист, ако е страна в процеса. На практика това го улеснява То тези причини сме го оставили така.
  Тук сме добавили ал. 5 и 6, които касаят отговорността на данъчните служители по отношение на данъчно задължените и ревизирани лица.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Затова този закон трябваше да се гледа в Правната комисия.
  САШО АНГЕЛОВ: Отново искам да повдигна въпроса за правото на данъкоплатеца да заплати своите публични задължения безплатно. И затова предлагам в т. 6 на ал. 1 да се добави нова т. 6 “да заплатят безплатно публичните си задължения”.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Откъде възникна проблемът? Те може да имат право да платят безплатно, само че става дума за едни суми, които се привеждат по банков път и няма как да накарате банката да извърши услугата безплатно, да не ви таксува.
  НАДЯ АНТОНОВА: Може да стане на касата.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Касите са ликвидирани, за да минават през банките и да реализират комисионни.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз ви предлагам да не си създаваме конфликти с ДОПК по неща, които вероятно са много съществени, но са черешка на тортата. Дайте, ако искате, да обмислим какви финансови измерения има този въпрос и да го направим като карфица, но да гледаме ключовите неща на кодекса, които са производство, гаранции, че това производство ще отговаря на обективни реалности, че страните ще бъдат привлечени вътре, че ще имат възможност да сочат доказателства по всички посоки, че това нещо ще има една бързина и ритмичност, която е нормална и която ще защитава както фиска, така и данъкоплатците. И че общо взето ще запушим вратичките за избягване на данъчно облагане и за разни други сложности.
  Иначе просто ви казвам, че тази работа няма да има край до следващата нова година.
  САШО АНГЕЛОВ: Голяма част от неплатените здравни осигуровки са поради причината, че таксата за плащането по банков път е по-голяма от самата здравна осигуровка.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Няма да правим това тема на закона.
  ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ: Примерът с НОИ не е точен, защото сме създали организация и здравните вноски могат да плащането. Може да плати за един месец, може за четири, за пет месеца, за колкото си иска.
  НИНА ЧИЛОВА: Аз имам процедурно предложение.
  Господин председател, очевидно тази тема в момента не е най-важното и най-същественото нещо в ДОПК. Това е въпрос по-скоро на администриране. И самата агенция като такава институция трябва да реши този въпрос. Затова правя процедурно предложение да прекратим този дебат и да преминаваме към гласуването на текста.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
  Аз също смятам, че в името на по-голямата цел можем временно да пренебрегнем това предложение, още повече, че не е направено от народен представител. Затова няма да го подложа на гласуване.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 17, който ви е предложен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  По чл. 18 имате ли бележки? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 19 имате ли бележки?
  АНГЕЛ САВОВ: Ако си спомняте, последния път, когато го обсъждахме възникна въпрос по ал. 2 – кои са тези неизплатени данъци или задължителни осигурителни вноски. Тези данъци или задължителни осигурителни вноски трябва да са налични и съществуващи към момента на извършване с разпореждането. Говорим за плановия риск.
  От текста не е ясно към кой момент ще трябва да имаш налични данъци и задължителни осигурителни вноски, за да носиш тази отговорност. Тоест, когато извършваш разпореждането, независимо какво е, трябва ли да имаш наличие на безспорни данъчни задължения или след като си извършил разпореждане, впоследствие, ако ти възникнат други данъчни задължения, ще можеш да носиш отговорност за предходно разпореждане?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Аз мога да имам задължение, може да не съм подала декларация, но така или иначе това задължение ще ми възниква.
  РОСЕН ИВАНОВ: В ал. 3 има и условие за недобросъвестност.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Недобросъвестно не върши работа.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Други съображения има ли?
  НАДЯ АНТОНОВА: Тук става въпрос за период. Не са платени данъци, възникнали екс леге или установени със съответния акт за периода до момента на разпоредбата.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Не става въпрос за бъдещи задължения. Става въпрос за връзка между едното и другото. Вие трябва да се разпоредите с това имущество, така че, както е описано, да не нанесете вреди.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Дончева, този текст работи ли?
  Да го подлагам ли на гласуване?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Работи. Върши работа.
  АНГЕЛ САВОВ: След две години екс леге пак ще възникват задължения.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Който е съгласен с предложената редакция на чл. 19, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Преминаваме към втората част на доклада. Тя е внесена в парламента. Това, което сега ви е раздадено, съдържа в себе си значителни корекции от онова, което е внесено в парламента. С отделен доклад председателят на комисията ще оттегли материала, който е внесен в парламента и на негово място ще бъде депозиран този материал, който трябва да обсъдим. Отново ще гледаме само текстовете, по които има разлика от вече приетите.
  Първият текст се отнася до чл. 21.
  Имате думата. Няма желаещи.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 21 е приет.
  По чл. 23 има ли бележки? – Няма.
  ЛЮБКА ЦЕНОВА: Би следвало да бъде отложено гласуването на ал. 2, тъй като има препратка към текст, който не се знае дали е същият.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Ние го гледаме, а след това ще се уеднаквят препратките.
  ЛЮБКА ЦЕНОВА: Тогава да се изпише за какво става дума.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли бележки по чл. 23? – Няма.
  Който подкрепя текста, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 24 имате ли възражения, предложения? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 25 има ли бележки? – Няма.
  Който го подкрепя, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 26 има ли някакви възражения? – Не виждам.
  Който е съгласен с текста на чл. 26, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 28 има ли бележки?
  На миналото заседание имаше дискусия по този текст. Надявам се, че сега нещата са изчистени.
  РОСЕН ИВАНОВ: Единствената разлика е регистъра БУЛСТАТ.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Преминаваме към гласуване.
  Който е съгласен с предложения текст за чл. 28, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Следва чл. 30 в предложение на работната група.
  Имате ли бележки? .
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Каква е разликата?
  РОСЕН ИВАНОВ: Отпаднала е ал. 5 от текста на вносителя за пощенските съобщения.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Други бележки? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: За връчването на съобщенията, в чл. 29, ал. 6, драги данъчни, се разбрахме за ал. 6 за съдружник и за контролен орган. Защо пак сте ги възстановили?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: В нашия екземпляр ги няма.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: На, но в нашия ги има.
  В ал. 6 да се каже “Съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник”, маха се “съдружник”, маха се “или контролен орган” и остава: “на лицето, на негов представител или пълномощник, на член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения”.
  Пада “съдружник или контролен орган”.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Който е съгласен с текста на чл. 29 и с поправката, прочетена от госпожа Дончева за ал. 6, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 32 имате ли бележки?
  НАДЯ АНТОНОВА: Тук пак трябва да отпадне “съдружник или контролен орган” в ал. 1.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Целият текст е много спорен.
  За съдружника и контролния орган в ал. 1 – добре.
  В ал. 3 се казва: “Изискванията по ал. 2 не се прилагат, когато са налице доказателства, че адресът за кореспонденция по чл. 28 е несъществуващ или непълен”.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Това е в случаите, когато в един блок има 12 входа и не е посочен вход. Тогава е непълен.
  НИНА ЧИЛОВА: Непълен да отпадне, но не и несъществуващ. Ако той е посочил ет. 13, а блокът е 12-етажен, какво става?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Трябва да има протокол и там да се каже, че в блока не съществува 13-и етаж.
  НАДЯ АНТОНОВА: Да се запише.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Трябва да отпадне “или непълен”.
  В ал. 6 пише “В случай че лицето не се яви преди изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен”.
  Ако се яви преди изтичането на срока какво става? Видяло си съобщението на дъската и веднага дошло. Какво правим?
  МАРКО МЕЧЕВ: Трябва да бъде “до изтичането”.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли други бележки? – Няма.
  Това, което беше предложено до момента е:
  В ал. 1 отпада “съдружник и контролен орган”.
  В ал. 3 края “или непълен” отпада.
  И в ал. 6 “Не се яви до изтичането”.
  Който е съгласен с чл. 32 с тези корекции, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Имате думата по чл. 34. Има ли бележки?
  АНГЕЛ САВОВ: Има един проблем, който е правно-технически. Във варианта, който аз имам за чл. 34, се казва, че производството се спира при обективна невъзможност за участие на субекта. Обективната невъзможност по т. 2 не е обективна. Тук няма налице обективна невъзможност. Това не е относимо към т. 2.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Разбрах. Не се отнася и до т. 5, не се отнася до т. 4, не се отнася и до т. 3.
  Текстът трябва да бъде:
  “Производството се спира:
  1. при обективна невъзможност за участие на субекта в случаите на заболяване на лице, чието участие е наложително – след удостоверяване с надлежен медицински документ;”
  И следват точките надолу.
  Обективната невъзможност касаеше заболяването на лицето, чието участие е наложително.
  НИНА ЧИЛОВА: Най-добре да махнем обективната невъзможност. И текстът да стане:
  “Производството се спира при:”
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Така е най-добре.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли други бележки? – Няма.
  Който подкрепя текста с така направената редакция, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Текстът на чл. 34 е приет.
  Имате думата по чл. 36.
  АНГЕЛ САВОВ: Текстът е самоубийствен, защото не е формулирано, че това не засяга органите по приходите. И те са физически лица, и те са страна на база на онази формулировка. Но ако те смятат, че така е добре, аз не възразявам.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз по-скоро искам да Ви попитам, колега Савов, по ал. 2 – актовете за прекратяване се връчват на известните към датата на акта правоприемници. Какво значи на известните към датата на съставяне на акта?
  За физическите лица какво прави данъчният? Изважда удостоверение за смъртта и наследниците и всичко, което общината даде няма как да е малко известно. Това не е комшийски въпрос. То е въпрос на документ.
  Когато става дума за правоприемство, това са юридически лица, преобразувани в регистъра. Вади се актуално състояние от регистъра, вади се последният документ и се казва: това е разделено на този, този и този, правоприемници на еди-кой си.
  Така че се връчват на правоприемниците към датата на издаване на акта.
  “(2) Актовете за прекратяване на производството по ал. 1 се връчват на наследниците и правоприемниците, като се поставя и съобщение по реда на чл. 32, ал. 4-6 и се смятат за отказ за издаване на акт, като не се засягат правата на правоприемниците да искат от свое име издаването на съответния акт.”
  АНГЕЛ САВОВ: Кога сте решили, че по искане на страната може да се извърши ревизия. Къде го има това?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: По-нататък.
  РОСЕН ИВАНОВ: Това е специален текст и не виждам защо трябва да бъде тук.
  АНГЕЛ САВОВ: Не се засягат правата на правоприемниците да искат от свое име издаване на съответния акт. Съответният акт при започнала данъчна ревизия, която е прекратена поради смърт.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Актът не е ревизия.
  АНГЕЛ САВОВ: Но производството е и ревизия.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Актовете за прекратяване се съобщават и съответно наследниците, правоприемниците могат да искат от свое име издаване на съответния акт.
  АНГЕЛ САВОВ: Де факто продължаване на производството.
  Какво става при една текуща ревизия?
  РОСЕН ИВАНОВ: Прекратява се.
  АНГЕЛ САВОВ: Кое лице в България има право само да поиска нова ревизия?
  РОСЕН ИВАНОВ: То ще поиска да му върнат парите или нещо подобно. Ако лицето, което е починало, има да взима пари от държавата, ще си ги поиска.
  АНГЕЛ САВОВ: А ако е имало да дава?
  РОСЕН ИВАНОВ: Ако има да дава нашата работа е да го потърсим.
  АНГЕЛ САВОВ: Текстът ви не е ясен, защото винаги на основание на това да се поиска нова ревизия.
  РОСЕН ИВАНОВ: Лицето ще поиска да му върнат парите. И ако има право на тези пари, те трябва да му бъдат върнати.
  АНГЕЛ САВОВ: Чрез ревизия.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Трябва да имаш производство, което в момента тече. Не обсъждаме какво. Може да не е ревизия. Може да е някакво друго производство. Ти си го приключил без акт. Приключил си го с акт за прекратяване на производството. Не си го приключил с издаване на документ, не си го приключил с издаване на ревизионен акт. Правото, което дава ал. 2 е лицето, наследник и правоприемник да поиска да му издадеш акт, което наистина презюмира, че може да иска акта, с който би завършило прекратеното производство. Такова е тълкуването.
  Въпросът е какви актове може да иска. Ако има производство по издаване на документа имаш право да го прекратиш, обаче правоприемника или наследника може да продължи да иска документа, защото му трябва. Може да му трябва за установяване на задължение, може да му трябва за отношения с трети лица – за каквото си иска.
  Въпросът е за ревизиите. Нататък в ревизионното производство имаме разписани хипотези какво става при смърт и кои лица се привличат. И там сме предвидили, че ревизията продължава и започва нова ревизия срещу тях.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ако няма други бележки, да преминем към гласуване.
  Който е съгласен с текста на чл. 36 с поправката на госпожа Дончева в ал. 2, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 36 е приет.
  Имате думата по чл. 37.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз имам бележки по ал. 4 и по ал. 7.
  В ал. 7 се казва: “Органът по приходите може служебно или по искане на лицето да извърши оглед на движими или недвижими вещи с участие или без участие на експерт или специалист – технически помощник”.
  РОСЕН ИВАНОВ: Това е преписано от ГПК.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Как с участие или без участие на експерт или специалист – технически помощник?
  РОСЕН ИВАНОВ: Понякога се налага заради касовите апарати или нещо друго.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Никакъв проблем няма за това и без да е записано.
  Предложението е “с участие или без участие на експерт или специалист – технически помощник” да отпадне.
  В ал. 4 второто изречение: “Ако поисканите доказателства бъдат представени до издаването на акта или документа, а в ревизионното производство – до изтичането на срока по чл. 117, ал. 5, органът по приходите е длъжен да ги събере и обсъди”. Те са представени, какво ще ги събира?
  Предложението е “събере и” да отпадне.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли други предложения? – Няма.
  Който е съгласен с текста на чл. 37 с направените корекции в ал. 4 и ал. 7, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 37 е приет.
  По чл. 40 има ли бележки?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз имам въпрос по ал. 4: “До изтичането на срока по ал. 2 органът по приходите може да поиска от районния съд по местонахождението продължаване на срока на запечатване”. Ами, ако не поиска продължаване на срока?
  РОСЕН ИВАНОВ: Мисля, че някъде беше казано служебно да бъде задължен. Казано е в ал. 5.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не. Кажете ми как е коректното? Формулировка, при която на органа, извършил запечатването продължаваме да възлагаме технически действия, в които той нещо ще прекратява, той самият ще извършва действия, означава, че зависим от органа. Той може да ги извърши, както е по закон, може да не ги извърши. Гаранцията, че наистина срокът е екс леге, изтекъл ли е срокът и нямате разрешение за продължаване на запечатването, те трябва да се считат по закон незапечатани.
  Според мен ал. 5 трябва да бъде:
  “(5) Ако до изтичането на срока по ал. 2 районният съд не е разрешил удължаване на срока запечатването се счита прекратено. След изтичането на сроковете по ал. 2 и 4 запечатването се счита прекратено.”
  То практически е едно и също, но не съвсем. Защото, първо, районният ви съд може да се е произнесъл. И няма да му вменявате пред съдия изпълнител да ви изпълнява решението, като е казано, че не се удължава срокът. Защото той няма ангажименти по запечатването.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ако няма други бележки, да гласуваме.
  Който е съгласен с текста на чл. 40, заедно с направените корекции по ал. 5, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 40 е приет.
  Имате думата по чл. 41.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Като сте записали “следващ деня на постъпването на жалбата”, това означава ли данъчният да се произнася в неделя? Коректното е да кажете, че се произнася в еднодневен срок и тогава се разбира.
  (1) Действията за обезпечаване на доказателства могат да се обжалват пред териториалния директор по местонахождение на обекта, който се произнася с мотивирано решение в еднодневен срок от постъпването на жалбата. С решението териториалният директор може да отхвърли жалбата или да я уважи като разпореди преустановяване на обжалваните действия. За решението жалбоподателят следва да бъде уведомен същия ден.”
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли други бележки?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: В ал. 4 се казва, че жалбата не спира действията за обезпечаване на доказателствата, но съдът не може ли да ви отмени обезпечителните действия.
  РОСЕН ИВАНОВ: Може да ги отмени в седемдневен срок.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: В 7-дневен срок ще се произнася по същество за действията. А дотогава? Може би наистина е добре текстът да остане така, защото при този кратък срок каквото каже съдът – това е. Де факто, ако той ви отмени тези обезпечителни действия, това ще бъде произнасяне по същество.
  АНГЕЛ САВОВ: Съдът може да удължи колкото сметне за необходимо.
  РОСЕН ИВАНОВ: Но това не ви отнема правото да обжалвате.
  АНГЕЛ САВОВ: Може да поиска 30 дни продължаване от съда и ако той продължава, какво става?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Действията по обжалване на действията не са след чл. 40, не следват хронологично. Само в закона следват така. Един път можете да обжалвате по линия на срока, тоест изтърпели сте си процедурата по обезпечаване на доказателствата, изтекъл е срокът и борите в рамките на срока опита на данъчните да ви удължат срока. Докато по чл. 41 можете да си обжалвате действията по същество. Даже можете да ги обжалвате в рамките на първоначално определения ми срок.
  АНГЕЛ САВОВ: В последното изречение пише, че определението на съда не подлежи на обжалване.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ще обявя десет минути почивка, за да уточните текстовете.

  (Почивка)

  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме дискусията по чл. 41.
  Има ли други съображения по този текст? – Не виждам.
  Който е съгласен с текста с направените бележки по ал. 1, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 41 е приет.
  По чл. 42 има предложение на работната група за окончателна редакция.
  Има ли съображения?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Това е различен текст. Пада претърсването и изземването и правилата, които са били написани за тях. Като е изписан текст, в който в случай на отказ на проверяваното лице да даде достъп или да предостави книжа и други носители на информация да искат съдействие от МВР. Идеята е на практика доказателствата да се изземат по реда на НПК, оторизирани по НПК лица да се използват във всички видове производства.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако няма други съображения, да преминем към гласуване.
  Който подкрепя текста на работната група, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 42 е приет.
  По чл. 43 работната група предлага нова редакция.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Тъй като са махнати текстовете за претърсване, изземване, за да няма нов проблем с препратки, някъде текстове са разделени, за да може да се запълва вакуума, без да се прави разместване в закона.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако няма други съображения, да го гласуваме.
  Който подкрепя текста на работната група, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 43 е приет.
  Имате ли съображения по редакцията на работната група за чл. 44?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Има две технически грешки. В ал. 2 след “30-дневен” сме изпуснали думата “срок”. Има и една запетайка в ал. 3.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли други бележки? – Няма.
  Който е съгласен с текста на работната група с тези две редакционни бележки, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 44 е приет.
  По чл. 47 има ли съображения по предлагания текст? – Няма.
  Който е съгласен с предложения текст, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 47 е приет.
  По чл. 48 имате ли предложения, съображения? – Няма.
  Който е съгласен с така предложения текст, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 47 е приет.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Имам бележки по чл. 50.
  В ал. 3 трябва да отпаднат думите “съдружник или член на орган на управление или контролен орган”. Говорихме вече за това. Тук отново се повтаря.
  В ал. 4 отново трябва да отпадне “и екземпляр от него не му се предоставя”. И за това говорихме да отпадне.
  РОСЕН ИВАНОВ: В нашия текст е отпаднало.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Но при мен не е отпаднало.
  Тези неща трябва да се оправят в доклада.
  Алинея 6 защо е останала?
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо Дончева, ако имате готов текст, дайте да го гласуваме. Ако нямате готовност, ще го прескочим и ще се върнем отново на него.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Добре.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Отлагаме ал. 6 на чл. 50.
  Има ли възражения по останалите бележки? – Няма.
  Който приема поправките по ал. 3 и 4, направени от госпожа Дончева, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Текстът е приет. Остава да гласуваме допълнително ал. 6.
  По чл. 54 имате ли бележки? – Няма.
  Който е съгласен с текста, предложен от работната група, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 54 е приет.
  Преминаваме към чл. 62.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз имам бележки по чл. 59.
  Драги данъчни, защо искате това лице, дало писмени обяснения, да го третираме като защитен свидетел и не знам си къде да го крием?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Не че искаме. Така е в ДПК. Не го искаме ние.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: В 1999 г. имаше един режим на защита на свидетели по НПК, който беше много ясен – имаше един текст за защита на свидетелите, че се защитават. Сега сме разписали цели глави по това.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: По всяка вероятност този текст не е ползван никога.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Тогава вместо “са длъжни” да запишем “могат”.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Който е съгласен с тази корекция на чл. 59, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 59 е приет.
  Имате думата по чл. 62.
  Има ли съображения? – Няма.
  Който подкрепя предложението на работната група по чл. 62, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 62 е приет.
  Преминаваме към чл. 66.
  Имате ли съображения? – Няма.
  Който подкрепя предложения текст за чл. 66, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 66 е приет.
  По чл. 75 има ли съображения?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз имам по чл. 68.
  Трябваше да бъде променена ал. 4.
  РОСЕН ИВАНОВ: Има нов текст за ал. 4:
  “(4) Не се допуска използването на специални разузнавателни средства за установяване на задължения по данъци и задължителни осигурителни вноски”.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли други промени по чл. 68?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: В стария текст пише, че не могат да те подслушват, а сега ти казват, че не могат да ти търсят данъци въз основа на СРС.
  И в ал. 1, т. 1 трябва да отпадне “или започнато”.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако няма други бележки, да преминем към гласуване.
  Който е съгласен с предложената промяна в ал. 1, т. 1 и ал. 4 на чл. 68, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  По чл. 75 има ли съображения? – Няма.
  Който подкрепя текста на работната група за чл. 75, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 75 е приет.
  Връщаме се на чл. 50.
  Имате думата, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: В ал. 3 трябва да отпадне “съдружник или член на орган на управление или контролен орган”.
  В ал. 4 отпадат думите “и екземпляр от него не му се предоставя”.
  Алинея 5 остава, както е.
  Алинея 6 отпада.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли съображения по тези предложения? – Няма.
  Който ги подкрепя, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Член 50 е приет.
  С това приключваме за днес.
  Благодаря ви за участието.
  Закривам заседанието на комисията.

  (Закрито в 12,35 часа)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Петър ДИМИТРОВ


  Стенограф:
  Н. Иванова
  Форма за търсене
  Ключова дума