Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
16/07/2008
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 120

  Днес, 16 юли 2008 г. от 11,00 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 802-01-42, внесен от Министерски съвет на 15.05.2008 г. - второ гласуване-продължение, отложени текстове.


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 120

  Днес, 16 юли 2008 г. от 11,00 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 802-01-42, внесен от Министерски съвет на 15.05.2008 г. - второ гласуване-продължение, отложени текстове.


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *


  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Доктор Валери Цеков е тук, господин Цеков на предишното заседание взехме решение да се създаде една работна група, която да даде един оптимален опит за решение на този изключително важен въпрос, който интересува пациентите, касата, фирми вносители. Доктор Христов заповядайте на масата.
  Преди да започнем искам да направя една информация за всички колеги, има 27 иновативни препарата и около 65 нови генерици, които са се регистрирали междувременно в Агенцията по лекарствата. Искам да ви кажа, че влизайки в тези препарати може да се направи една икономия на касата от 40 милиона лева, много груба сметка и малко без кръчмар може би, извинявайте, но това са горе долу данни, с които разполагам като разлика в цените. Надявам се, че все пак комисията е излезнала с възможно решение, с което да спести на българските данъкоплатци тези пари и възможност някои лекарства да отидат до болни, които ги чакат.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, както доцент Китов вече отбеляза в резултат на работата на експертите в направената атхок работна група надявам се пред вас има предложени текстове, които общо взето имат за цел действително да запълнят нормативната празнина, която се получи във връзка със забавянето на влизането в сила на текстовете, които регламентират създаването на новия Позитивно реимбурсен списък съгласно сегашния Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Надявам се, че всички се достатъчно наясно с проблемите, които възникнаха във връзка с това отлагане. Няма нужда да ги коментираме. Доколкото знам на предишното заседание са коментирани достатъчно задълбочено. Така или иначе това, което се предлага в текстовете, които имате пред себе си общо взето предвижда нов срок за влизане в сила на позитивно реимбурсния списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина като до тогава се предлага за целите на Националната здравноосигурителна каса да важи списъка, по който сега работи Националната здравноосигурителна каса. За нуждите на доставките, които организира Министерството на здравеопазването да важи Позитивния лекарствен списък, който е приет през 2007 година с Постановление на Министерския съвет.
  Най-общо казано това са основните моменти в тези текстове, които имате пред себе си.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Заповядайте доктор Иванов.Ще помоля да бъдем кратки и експедитивни, защото сме на извънредно заседание.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, бих искал да задам един въпрос, на който голяма част от присъстващите знаят отговора. До момента се променя за трети път, през ноември, а сега имаме промяна в закона за промяна на позитивния списък. Искам да задам въпрос – кой ще носи политическата отговорност за това, че позитивният списък не е променян и не са допуснати нови молекули, както преди малко уважаемият председател каза нови лекарства общо 27 на брой и генерични лекарства общо 65 броя, които са от 31 май 2007 година до 1 юли 2008 година чакат за регистрация. Тази комисия по позитивния списък виждате, че за пореден път и през миналата седмица се провали приемането на състава, но това не е най-малката беда. Това, че не може да се намери тон за избор на хора, защото явно кавгата е за броят на хората в позитивната листа е единият проблем. Вторият проблем, който се поставя на нашето общество, тъй като това не е само проблем на Министерството на здравеопазването е проблемът за лекарствата. Ще си позволя да дам няколко примера. Тук зад всички тези бавения на позитивния списък и на комисията, която трябваше да бъде назначена се крият огромни икономически интереси. Ние тук трябва да кажем това. Нека хората, които носят тази отговорност да бъдат така добри да не бъдат номинирани в лицето на заместник-министър и председателя на касата господин Райнов, да бъде награден за това, че изтичат огромни средства вместо да отиват именно за закупуване на нови лекарства и да влезнат генерици, да се намали себестойността, която НЗОК плаща, да могат повече граждани да се ползват от тези медикаменти. От медикаментите, които са регистрирани за редките заболявания, за които питам – кой ще носи отговорност за хората, които очакват да бъдат лекувани за редките заболявания? Мога да посоча още много примери. Това е изключително грубо нарушение на всички морално етични норми, които може да се позволи да бъдат преглътнати. Сега се излиза тук и се предлага една промяна отново на датата. Галя Кондева също беше отстранена от този пост, ще говоря с имена, защото вече в нашето общество трябва да се знае кой носи конкретна отговорност. Националната здравноосигурителна каса не носи тази отговорност и не може да и бъдат предписвани и хората да смятат, че НЗОК носи отговорност за това, че пациентите не се лекуват и няма достатъчно лекарства. Ще задам един риторичен въпрос тук, тъй като всички са хора, които са от бранша на каква цена се продава, например един цинтром и един плавикс как се продава и как в същност се заплаща и реимбурсира от НЗОК. Мога да посоча много конкретни примери, но ще направя това в конкретно питане към министър Желев, за да знае целият български народ на кого дължи и как дължи лекарствената политика на нашата страна. Мисля, че е срам за това, което се случва. Приключвам тук, за да не съм много обстоятелствен. Мога да посоча много примери за това колко пари се източват от всеки един медикамент. Ще кажа една единствена дума „микро емулси”, колко струва на България за да могат да бъде удовлетворена една фирма. На това питане ще цитирам и колко пари са били отклонени вместо да отидат за хората, за гражданите, които са за трансплантация, предполагам се сетихте за какво става въпрос, са били лишени. Нека всеки да понесе отговорността за това когато говорим за лекарства и когато излиза госпожа Банкова с нейните питания да се знае кой конкретно носи отговорност. Колкото и да е отегчително в момента мисля, че тези правдички трябва да си ги кажем. Благодаря ви.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми доктор Иванов, днес Комисията по здравеопазване има един единствен и много съществен въпрос. Системата, която снабдява населението с лекарства за следващия период от време трябва да функционира. Аз не коментирам обстоятелствата, които налагат промяна в сроковете, но те са факт.
  Според мен, ние трябва да понесем своята отговорност точно в този момент и да гарантираме лекарствата на населението. Повтарям, не коментирам обстоятелствата, които налагат да променим сроковете. Това е въпрос, за който всеки един народен представител знае за какво става дума. Моля ви да подкрепите законопроекта.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Доктор Кумчев, благодаря ви за репликата. Казахте, че не коментирате обстоятелствата, но обстоятелствата са тези, които в същност карат болните да не могат да се лекуват и някои болни да загиват. Ако това за вас не е важно и тези обстоятелства не са важни не виждам, кое е по-важно.
  Второ, защо не беше изпълнено през месец април, през месец ноември, а сега отново отиваме към месец април. Коя е причината? Няма да се крием зад красиви фрази „Дайте да дадем”. Тук има конкретно неизпълнение и нежелание, тъй като икономическите интереси са над интересите на хората. Кажете ми поне един довод, тъй като тук представлявате Коалиция за България и сте заместник-председател на комисията, кажете ми един смислен довод, върху това, което казах, а не да говорим за обстоятелства. Благодаря ви.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, мисля че всички сме наясно, че удължаването на срока е един чувствителен проблем, който има своите последствия и не можем да го неглижираме. Беше зададен въпроса за причините. Искам да задам въпрос към заместник-министър Цеков за едно аргументиране в продължителността на срока, защо точно тази продължителност на срока е необходима? Мисля, че това в голяма степен ще ни помогне да вземем своето решение. Благодаря ви.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Госпожо Михайлова, разбира се, че има ясно обяснение за това защо се предлага срока да бъде продължен до месец април следващата година. Най-общо казано е свързано със сложните административни процедури, които касаят двата етапа на формиране на позитивния списък, а именно, че едно лекарство, за да бъде включено в Позитивния списък трябва да премине първо през етап на определяне на цена. Общо взето като гледам една справка тук, разбира се ще дам възможност на юристите по-подробно да обяснят, ако има по-задълбочени питания в тази връзка. Може да се каже, че около два месеца и малко над два месеца са нужни на едно лекарство да премине през Комисията по цените и да изтекат сроковете по обжалване на определените цени от комисията. Едва след това едно лекарство може да бъде подадено за включване в позитивния списък. За да приключи процедурата по позитивния списък заедно с възможностите за обжалване пред Комисията за прозрачност и за произнасяне на Комисията за прозрачност са необходими близо четири месеца. Цитирам закона. За да извърви едно лекарство пътя от депозиране пред Комисията по цените за заявлението до излизане на решение за включването му в позитивния списък са необходими близо 170 дни, което е в най-добрия вариант. Имайте предвид, че трябва да се обработят над 3000 заявления. Ясно е, че не могат да бъдат обработени едновременно, защото няма да бъдат заети 6000 души при определяне на тези цени и на решенията за позитивния списък може да си направим сметка, че от датата на приемане на закона, до датата на поява на Позитивния реимбурсен списък ще измине приблизително девет месеца, което означава месец април следващата година.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Първо, бих искал да кажа на господин заместник-министър да провери точно как е в закона, а в закона е записано: „107 дни”, така че не сте точен дори в момента.
  Що се отнася до „сложните административни”, много ви моля това може някъде другаде, но в Комисията по здравеопазване „сложни административни” не може да го кажете.
  Второ, кое попречи за да се случи това за създаването на комисията. Кое ви попречи като процедура или като сложна административна мярка? Това са неща, за които няма как да избягате от конкретика и точни въпроси.
  От тези 62, които са минали от общи нови лекарства 27 плюс генерични 65 на брой, или 82 по 101 дни дали ще ви стигне още един мандат. Мисля, че няма да ви стигне още един мандат.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин Иванов, 107 дни е процедурата по позитивния списък, към нея трябва да добавите процедурата по цените. Трябва да предвидите решение на Комисията по прозрачност. Това, което казах е съвършено точно и се опира на разпоредбите на закона.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, ще ви помоля без да правим чиста политика да разгледаме нещата по следния начин.
  Уважаеми колеги, едно са текущите срокове, те нямат нищо общо с избиране на Комисия по позитивен лекарствен списък и започване на нейното функциониране. Те нямат нищо общо. Защото, технологичният срок ще върви, може един препарат да мине, той ще влезе в Позитивния лекарствен списък и оттам може веднага да започне да бъде реимбурсиран. Няма нищо общо и това не може да бъде никакво оправдание. Защото, една година имаше срок, в който нещата трябваше да бъдат предвидени. Когато го отложим с една година предполагам, че през месец февруари следващата година отново можем да чуем тези неща. Това не е оправдание. Големият проблем, вината е в последствие. Кой носи вина няма да коментираме сега в момента. Проблемът е, че ние не можем да икономисаме поне около 40 милиона. Да не говорим, че една голяма част особено от иновативните препарати са необходими на заболявания, които не могат да ги получат, което е страшният проблем. Въпросът беше – може ли да се направи нещо, с което да се даде възможност на касата и на министерството да включат нови препарати, явно с това, което се дава това не може да се случи. Друг е въпросът, защото аз също направих справки, разговарях и с госпожа Тодорова, дори да може касата да тръгне една процедура по договаряне през септември ще стане горе-долу през февруари – март. Това е факт. Проблемът е, че може би по този въпрос трябваше много по-отдавна да помисли, за да дадем тази възможност на касата и да направим това. С това решение не се прави нищо ново. Позитивният списък действа, касата плаща по стария позитивен списък, нищо ново няма, този път стават съвсем чисто по закона. Иначе никаква промяна не правим.
  Какво ще кажем на гражданите, които казват защо не можем да си получим лекарствата? Доктор Иванов, тази икономия не е от 40 милиона, но ще се дадат лекарства на повече хора. Няма как да не възникне въпроса не става ли въпрос наистина за някакви интереси. Не казвам, кои. Не може обяснение и оправдание да бъде на Министерски съвет, че в коалицията не могат да достигнат до консенсус по определени конкретни имена. Това не може да бъде оправдание. Не се опитвам да правя политика.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам ви да разделим в момента политическото говорене от практичното говорене. Ако искате можем да направим отделно заседание с точка от дневния ред.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Тогава можем съответно да погледнем на какво се дължат забавянията, но тъй като доколкото ми е известно и от направената проверка в следствие на сигнала, който имаше от Комисията по здравеопазване на предишното заседание в точка в дневния ред за заседанието на Министерския съвет за тази седмица е включена Комисията по позитивния лекарствен списък. Т.е. тя ще бъде факт в четвъртък.
  Имаме следната опция, или в закона да съкратим този срок 30 април на нещо, което е по-малко от девет месеца, на шест месеца и ще стане към 30 януари, или тези срокове така както са предвидени в закона да останат за следващите процедури така, а сега предвид спешността или поради забавянето мисля, че като законодатели бихме могли да предвидим за тази първа процедура различни срокове или различни механизми, с които да съдействаме съответно на комисията да си свърши работата по-бързо, така че от 1 януари или дори по-рано ако се налага да се работи при по-специален режим, за да може да има промяна в Позитивния лекарствен списък в актуализация на цените и касата да реализира съответно тези 40 милиона лева, в същност с тях да закупи лекарства. Нека да мислим в тази посока. Имаме възможност в закона да заложим за първата година при първата процедура нещо по-различно и съответно оттам нататък да остане за следващите комисии по реда, в който е предвиден.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имам една малка реплика към вас, нали това беше задачата за това заседание?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Виждам, че предложението е останало с 30 април за еднократна процедура оттук нататък завинаги в закона или когато се смени от законодателя. Нека всички заедно добронамерено да помислим само за сега, за първия път какво да направим, за да компенсираме този срок от забавяне. Не искам да коментирам забавянето, но нека да видим какъв е начинът, по който да го компенсираме. Ако сме добронамерени това може да се реши на заседанието днес.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, каква възможност има, или да се даде възможност на Министерството на здравеопазването да включи поне във вашите търгове новите препарати?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, ако си спомняте ще върна малко времето назад, защото няма как. Законът във вида, в който е в момента е много по-различен от това, което беше предложено от Министерския съвет. Всички тези неща, които сега обсъждаме тогава бяхме предвидени в законопроекта, който бяхме направили. Процедурата беше по-опростена. Съставът на комисията беше в друг вид, имаше други идеи за тези комисии. Всичко това се случи в Народното събрание с оглед на всички разсъждения, които днес чуваме отново.
  Ако когато се промени законодателството, трябва по някакъв начин да отчита обективните реалности, с които работи администрацията и изпълнителната власт. В конкретния случай обективните реалности са следните. За да включим лекарствата в позитивния списък ние трябва да имаме цена на това лекарство. За да имаме цена на лекарството, то трябва да има заявление за определяне на цена, а ние нямаме заявление за определяне на цена. Имаме заявление за определяне на цена за по-малко от половината от лекарствата, които са в сегашния позитивен списък. Какво да направим? Как да определим цена на едно лекарство, за което не е заявена цената. Как да включим това лекарство, на което не е заявена цена определена от комисията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поставяме законов срок, доктор Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Слагаме срок, след което се явяваме с позитивен списък, в който няма две трети от лекарствата. Тогава какво ще стане с пациентите, за които говорим сега. Имайте предвид, че едно е желанието да свършим една работа и да направим един закон работещ, друго е той действително да работи. Когато пледирахме, че комисиите трябва да бъдат такива, защото иначе ще бъде много сложно тяхното съставяне и работа, имаше други разсъждения, че трябва да се променят точно в този вид, защото така ще бъдат по-обективни. Ето, че на практика това не работи във вида, в който мислите. За това, когато казваме срок ние не го правим, защото сме си измислили какъв да е срокът, а защото сме пресметнали, че това е разумният срок, който няма да бъде нарушен отново. Вие може да поставите срок 30 септември 2008 година, законът е във ваши ръце. Това е процес, който става по инициатива на ползвателите на разрешение за употреба на лекарствени средства, ние не можем да контролираме тази инициатива. Това са проблемите, които стоят пред закона във вида, в който е в момента.
  ПРЕСД. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Денев и колегите, защо няма заявления за цени?
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Ако мога да обясня от началото на 2008 година съществува възможността да се подадат заявления за регриране на цена за Позитивен лекарствен списък, но тя поражда действие едва когато продукта влезе в позитивния лекарствен списък. Тъй като този нов Позитивен лекарствен списък доста мъгляво стои на хоризонта като дати много от компаниите са решили да не подават документи към момента докато тази ситуация не се изясни. В момента, в който тази ситуация бъде ясна естествено е, че всички веднага ще подадат заявление, защото искат лекарствата им да влязат в Позитивния лекарствен списък.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво означава „мъгляво стои”?
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Няма сформирана комисия. Срокът, който е поставен 13 – 14 април тази година беше прескочен и нещата не се случиха. Срокът 30 ноември, който доскоро стоеше в проекта за промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина също не е реалистичен и това е ясно за всички, които работят на този пазар. Таксите, които се заплащат за регистриране на цени съвсем не са малки. Една компания плаща от порядъка на 100, 150 – 200 хиляди лева в такси. Да се платят тези такси в началото на януари 2008 година при положение, че сега списъка се очертава да се появи на 30 април 2009 година, не е икономически изгодно. В момента, в който нещата бъдат достатъчно ясни заявленията ще бъдат подадени.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Йорданова, вие като представител на отдел „Правен” имате ли някакви предложения?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин председател, имаме няколко малки бележки по текстовете.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имате ли принципни бележки?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Едната принципна бележка е тази, за която говорихме на предишното заседание за отпадналите текстове и за тяхното връщане в сила. Проблемът е решен. Ще ви предложа решение относно въпроса за заявленията.
  Смятам, че ако се постави срок, в който те да си подадат заявленията ще се изтегли напред във времето процедурата. Защото, по този начин в закона ще бъде определен срока, в който търговците на едро, следва да си подадат заявленията. Товае въпрос на ваше решение.
  Бележките са следните:
  По параграф 73:
  Първо, в точка 2 (относно параграф 18) предлагам, алинея 2 и алинея 3 да си разменят мястото.
  Второ, в досегашната алинея 2 да се уточни, че това е лекарственият списък на НЗОК, който е приет с решение на Управителния съвет, защото не е ясно какъв е този списък на НЗОК и кой го е приел, както и по какъв начин се ползва.
  Трето, в точка 4, алинея 8 да се уточни, че наредбата се издава по предложение на Управителния съвет на НЗОК.
  Предлагам, да се създаде още един параграф в Заключителните разпоредби, за промяна в Закона за здравното осигуряване в частта му относно правомощията на Управителния съвет на НЗОК,където да се добави при приемане на горното предложение, че УС на НЗОК предлага на министъра на здравеопазването наредбата по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване.
  По параграф 81:
  Първо, относно влизането на закона в сила, така както е предложено от колегите от министерството, но със следната редакция: „След в цифрата 5, се поставят скоби и се добавя (относно параграф 22, т. 1, буква „б” и точка 2). Т.е. отменените текстове, които касаят наредбата за договарянето по член 45, алинея 4 и алинея 5, са отменени на 14 април 2008 година и ние нямаме правна възможност да ги върнем със задна дата и да ги възстановяваме и отменяме отново. По това постигнахме съгласие с колегите и в парграф 81, (в частта му за параграф 73, точка 5 относно параграф 22, тобка 1, буква „а”) няма да влиза в сила със задната дата.
  Доцент Китов, има още един въпрос, който следва да се обсъди.
  Постановено е решение на Конституционния съд по искане на Омбудсмана относно статута на аптеките.
  Съгласно чл. 76, ал. 4, от Правилника за организация на дейността на Народното събрание, когато Конституционният съд обяви част от закона за неконституционен Народното събрание е задължено в срок до два месеца да уреди възникналите последици. Предстои обнародване на решението в „Държавен вестник” . Предвид това, за да не се получи празнота в нормативната уредба относно режима за откриване на атпетикте предлагам в Заключителните разпоредби да бъде изрично посочено, че разпоредбите относно режима за откриване на аптеките (по вносител параграфи 51, 52, 53 и свързани с тях тектове от Преходните и заключителни разпоредби” да влязат в сила от датата на обнародване на решението на Конституционния съд в „Държавен вестник).
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да ви попитам, защо след като имахте на разположение една седмица в момента текстовете не са готови в окончателен вид?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Защото не бяхме поканени. Това са бележките на Народното събрание и са уточнени в ход преди настоящето заседание. Уточнено е с колегите от Министерството на здравеопазването и те са съгласни.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Казват, че сте били поканени.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Лично аз не съм поканена.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Те изпращат до институцията.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Нито съм получила покана, отговарям за себе си. Това са моите бележки, които съм длъжна да направя.
  Последната ми бележка, ако може е по параграфа предложен от колегите където се уреждат заварените случаи относно дейността на състава на Комисията по позитивния лекарствен списък, приет преди влизането в сила на този закон.
  Предложението е много добро. На края на текста трябва да се добави по реда на параграф 62 по вносите.
  Може би, е хубаво да се даде и срок, в който да се конституира този нов състав. С останалото съм съгласна.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви, но възразявам. Ние отлагаме заседанието, правим работна група, в която всички да участват. Не мога да разбера защо това не е раздадено на колегите. Аз не мога да го следя без да е пред мен текста.
  Разбрахме се министерството да покани заинтересованите страни, разбира се отдел „Правен” на Народното събрание, за да се изготви текста.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, ние имаме един материал и дребни корекции, които трябва да се адаптират към материала. Нека да приемем материалът по същество, а това, което трябва да се коригира искам да се извиня, може да стане в хода на окончателната редакция на текста, който в същност не променя смисъла и сроковете, за което трябва да се върши работата.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Кумчев, това е един вариант, не е най-добрият, но е вариант.
  МИРЕЛА АНАСТАСОВА: Във връзка с предложенията на отдел „Правен” на Народното събрание, не присъстваха но ние след това в конферентна връзка обсъдихме всички технически бележки. Приемаме техническите бележки на отдел „Правен”.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, колеги процедурно искам да попитам как ще процедираме при гласуването основно за срока, защото има едно предложение на Министерския съвет, което не е оттеглено. Има едно предложение от доцент Кумчев, което не е оттеглено за 30 юни. На предишното заседание много аргументирано беше защитено как трябва срока да бъде 30 юни. Сега виждаме друго предложение 30 април, ако направим извънредно заседание на комисията през следващата седмица може да се получи срок 20 февруари.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Безспорно ще гласуваме всички направени коректни предложения на доцент Кумчев, на Министерския съвет и разбира се, ако се приеме срок 30 април, става предложение на комисията, това е по правилника на Народното събрание.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин Шарков е прав, трябва някой да припознае това предложение, за да може да го гласувате.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Казах, че трябва да бъде предложение на комисията.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Мисля, че вече направих предложението. Този окончателен текст съвсем спокойно може да се приеме в момента.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Фактически вие оттегляте вашето предложение и предлагате срок 30 април.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Точно така.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев оттегля предложението си за 30 юни и направи предложение за 30 април 2009 година.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Точно така.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, преминаваме към гласуване.
  Моля, който е съгласен с предложените текстове на работната група с направеното предложение за смяна на датата…
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председател, амблок ли ще се приемат текстовете, или текст по текст?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Направете предложението.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ако ще се гласуват амблок, тогава по алинея 8, точка 4, параграф 73, промяната в параграф 22, алинея 8, се изменя. Тук става въпрос, че министърът ще издаде наредба, в която ще се регламентират условията и реда за заплащане на лекарствени продукти от позитивния списък.
  Накрая се казва, че това е по предложение на управителния съвет на НЗОК, както се поправи от отдел „Правен” на Народното събрание, но те да правят предложение само за онази част от позитивния списък, която касае НЗОК, а именно е регламирано в същия член 262, в алинея 4, точка 1 е указано в коя част от позитивния е за касата. Т.е. те ще правят предложение на министъра.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Да, записано е в члена. Няма смисъл тук да се записва отново. Казахте, че е записано в член 262.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Той ще уреди реда за целия позитивен списък съгласно тази алинея. Предложението на НЗОК трябва да касае само тази част от лекарствата, която касае НЗОК, така както е записано в алинея 4, точка 1.
  РУМЯНА ТОДОРОВА: Доцент Китов, по този начин написан текста излиза, че НЗОК предлага целия позитивен списък. На края да има едно добавяне „в частта по алинея 4, точка 1 от същия член”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това коректно ли е?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, нека да се уточни.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми колеги, нали се разбрахме, че сега за тази процедура ще мислим практично за датата, която макар и с много скъсени срокове ще бъде добра за пациентите и полезна за всички, включително и за ресурса, който трябва да се изразходва. Това, което каза заместник-министър Цеков беше за шест месеца, следователно тук спокойно можем да говорим за 30 януари 2009 година, а не 30 април 2009 година.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Относно забележката за алинея 8. Тази алинея 8 е в Закона за здравното осигуряване. Законът за здравното осигуряване по принцип урежда само лекарствата, които се плащат от касата. Тази наредба касае само лекарствата, които касата ще плаща въз основата на Позитивния лекарствен списък. Това, което ще плаща министерството по търга ще бъде в друга наредба, която ще замести Наредба № 34 и тук няма нужда от нова добавка.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това са отношения между министерството и касата. Другият въпрос, който се поставя, правите ли коректно предложение за срока?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Да.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ще помоля господин Денев да вземе отношение по предложението на доктор Първанова. Аз казах, че трябва не шест, а девет месеца минимум да бъдат предвидени, ако трябва да сме по-сигурни в твърденията си трябва да са 10 месеца. Може да го направите и три месеца, както решите. Казвам това, което е необходимо като минимален разумен срок. Оттам нататък нагоре колкото решите.
  Рискът е следният, да накрая на имаме в срок позитивен списък с 1800 лекарства и останалите да ги няма, доктор Първанова. Няма ред, по който да бъдат заплатени, нито от касата, нито от министерството, ако са извън този списък. Това е рискът. Ако искаме позитивен списък с 1000 или 100 лекарства ще го имаме през септември или октомври, но той ще е само това. Ние отчитаме факта, че законът ще бъде публикуван най-рано в края на месец септември. Оттам бройте девет или десет месеца според мен, и ще имаме позитивен списък, в който ще има лекарства близки като брой до тези, които са сега в позитивния списък. Обратният случай означава да имаме по-малък брой лекарства, което след това ще трябва да обясняваме някъде.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, проблемът е, че това винаги седи. Никой не може да накара фирма да си внесе за цена. Особено когато известни фирми имат интерес да няма нов позитивен списък, няма защо да говорим.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Така е.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, преминаваме към гласуване.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ако искате поставете срок за внасяне на изявленията, но пак има същия риск.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Категорично искам да заявя, че забавянето по никакъв начин не се дължи на нежеланието на компаниите да подават заявления за каквото и да е. Тук не става въпрос дали ние ще се справим до 30 януари да подадем заявления или 30 февруари, дали комисията ще може да ги разгледа. Това са много заявления.
  Категорично искам да заявя, че заявяването не се дължи на нежелание от страна на компаниите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Първанова, правите ли предложение?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Да, правя предложение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да направя още едно пояснение, преди да се вземе решение. Имайте предвид, че процедурата по изготвяне на Позитивно реимбурсния списък в новия му вид, който както добре знаете е съвършено различен от стария при всички случаи няма да бъде по-кратък от срока, при който се случваше договарянето при стария ред, което правеше касата. Сега ще се включи и онази част от лекарствата, които досега плащаше Министерството на здравеопазването въз основа на Закона за обществените поръчки. Ние ще имаме договарянето на касата, чухте преди малко колко е процедурата минимум седем месеца плюс лекарствата, които ще плаща Министерството на здравеопазването. По същата процедура и освен това и болниците, които са публични.
  Отново обръщам внимание, че ако срокът бъде скъсен ще изправим населението пред хипотезата да работят с много ограничен лекарствен списък и много малък брой лекарства.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, извинявайте, че ще ви репликирам, но вие сам казахте, че процедурата е станала по-тежка. Цитирам ви дословно. Защо тогава вие не предложихте наистина малко по-облекчена процедура, която да скъси тези срокове? Вие сам казвате, че има тежка процедура, но това не се предлага.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Казах, че текстовете, които бяха предложение на вашето внимание от Министерския съвет бяха за съкратената процедура.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо не предложихте това втори път?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Записано е в закона.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Сега приехме всичко в закона.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: В предложението на Министерския съвет са тези текстове, те са за съкратената процедура. Вие променихте процедурата.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това означава, че вече няма да я има тази тежест.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Още може да се приеме вариантът предложен от Министерския съвет, ако искайте прегласувайте ги и приемете онези текстове. Вие променихте текстовете.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кога? Сега нищо не сме направили. Валери Цеков говори за предишния път. Сега се вкарва ново предложение за промяна и трябваше отново да го има.
  Преминаваме към гласуване на параграф 73, алинея ,1 по която има две предложения на комисията. Едното предложение е на доцент Кумчев със срок 30 април 2009 година.
  Второто предложение е на госпожа Първанова, която предлага срок 30 януари 2009 година.
  Ако не се приеме това предложение ще преминем към гласуване предложението на Министерския съвет.
  Моля, който е съгласен Позитивният лекарствен списък по този закон да се изработи до 30 април 2009 година, да гласува?
  - „За” 7.
  - „Против” – Няма.
  Ще помоля да преброите хубаво, за да няма проблем.
  Колеги, ще помоля да вдигнете ясно ръце, за да се преброи. Аз виждам „три ръце” които гласуват „въздържали се”.
  Господин Ботев, гласуваме за срок 30 април 2009 година, вие против 30 април ли сте, така ли е?
  БОТЬО БОТЕВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля, който гласува „въздържал се” за 30 април да си вдигне високо ръката. Виждам 5 гласа – „Въздържали се”.
  Доцент Близнаков и Ботьо Ботев, вие как гласувате, защото и в двата случая не гласувате?
  Господин Ботев, при първото гласуване, как гласувахте?
  БОТЬО БОТЕВ: „За” – 30 април 2009 година.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте, но два пъти гласуваме.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин председател, искам процедура за прегласуване и ясно да се вдигнат ръцете.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Имам обратно предложение, моля доктор Първанова да бъде коректна и да не се движи по време на гласуванията и да атакува колегите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Много ви моля колеги, въпросът е изключително важен, ясно вдигнете ръцете.
  Моля, който е съгласен със срок 30 април 2009 година, да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 8.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен да се изработи Позитивния лекарствен списък със срок 30 януари 2009 година, да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 6.
  Приема се.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги, обясниха ви, че технологията не може да стане. Какво правим сега. Може ли такова нещо.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Преминаваме към гласуване на алинея 2. „До влизането в сила на Позитивния лекарствен списък по алинея 1, лекарствените продукти се заплащат по списък на НЗОК действащ към датата на влизане в сила на този закон”.
  Има ли тук допълнения?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вашето предложение се приема, а те допълват. Доцент Кумчев, така ли е?
  ТОДОР КУМЧЕВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста на алинея 2, да гласува?
  - „За” – 10.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  Алинея 3.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Създава се алинея 3, алинея 3 е пред вас и всички я имат.
  Моля, който е съгласен с алинея 3, да гласува?
  - „За” – 9.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 5.
  Приема се.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В параграф 21, думите „една година” да се заменят с „две години”. Това беше за Изпълнителната агенция по лекарствата.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 14.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В параграф 22, точка 1, буква „б” се изменя. Колеги, алинея 8 е пред вас.
  Моля, който е съгласен с алинея 8 с допълнението на доктор Румяна Тодорова по предложение на Управителния съвет на НЗОК” по член 262.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 14.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В параграф 37 думите „една година след влизане в сила на този закон” се заменят с „на 30 януари 2009 година”.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 5.
  Приема се.
  Параграф 81.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В параграф 81 „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на параграф 73, точка 2 и точка 5, които влизат в сила от 13 април 2009 година” и параграф 9, който влиза в сила от 26 юли 2009 година”.
  Госпожо Йорданова, ще помоля да прочетете добавките за народните представители.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В параграф 81 „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на параграф 73, точка 2 и точка 5 (относно параграф 22, точка 1, буква „б” и точка 2), които влизат в сила от 14 април 2008 година и параграф 9, който влиза в сила от 26 юли 2009 година”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате ли бележки или въпроси? Не виждам.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 10.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председател, има още две неща, които би било добре, ако някой народен представител предложи като изменение в този закон.
  Единият текст е, текст който да уреди въпросът с дрогериите, които съществуват към момента, и които по силата на новия закон трябва до една да се пререгистрират. Имаме възможност, има и такива прецеденти, ние можем да възприемем подход, при който да оставим действащите досега дрогерии с досегашните удостоверения, а само новите да се регистрират по новия ред. Можем да предложим такъв текст, ако някой народен представител се съгласи да го предложи.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, искрено се надявам залата да не подкрепи предложенията направени от нашия много уважаван колега, които за мен са напълно абсурдни. Ако ние в момента направи това, ясно говорим, че ние се съгласяваме да има бакалаври, неща които за дрогерии са един пълен абсурд. Ако вие държите, аз не възразявам.
  Според мен, за текстовете, които се приеха надявам се залата да бъде разумна. Дълбоко се надявам, но ако считате, че е необходимо, но малко или много узаконяваме неща…
  ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, предлагам ние да гласуваме този текст, защото наистина касае голяма част от дрогериите в страната. Не можем да прекъснем тяхната дейност за сметка на нови неща. Още веднъж поставям въпроса, нека да се гласува, защото е разумен и ще гарантира снабдяването на населението с консумативи, които са от спектъра на дрогериите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Напълно съм съгласен с вас. Въпросът е, можем ли да се споразумеем, и в зала, ако залата не приеме онези изискванията тогава комисията да оттегли това предложение, защото става излишно, ако в залата отпаднат.
  Ще помоля да се протоколира, че в залата всички са съгласни, ако в залата паднат предложенията на Руденко Йорданов, комисията да оттегли този текст.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Разбрахме се за този текст.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: „Заварените случаи до влизането в сила на този закон дрогерии продължават да осъществяват дейността си въз основа на издадените им удостоверения”.
  Госпожа Йорданова, ще намери къде е систематичното място на този текст.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 9.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се текста с направената уговорката.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Ще помоля да влезе в доклада от това заседание.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Да ще влезе в доклада с тази уговорка.
  Колеги преди да закрия заседанието искам да ви съобщя за решението на Конституционния съд по отношение на аптеките. Текстът „да има един фармацевт една аптека” е противоконституционно. Казвам ви това за сведение, защото е факт.
  Колеги, става въпрос за Швейцарския проблем. Комисията не е в пълен състав, ще се внесе като бележки в зала.
  Надявам се там да бъде решен, но до тогава изчистете въпроса.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Доцент Китов, няма Швейцарски проблем на практика във фармацевтичния сектор. Нито една компания, която произхожда от Швейцария или която ползва Швейцария към днешна дата, сега е 12.00 часа няма проблем да внася лекарствата си в България. Нито една компания.
  Агенцията проведе среща с ръководството на Агенция „Митници” в началото на този месец. Имаме разбирателство. В момента вървим към споразумение между Изпълнителната агенция по лекарствата и Агенция „Митници”. Категорично твърдя, че такъв проблем няма и няма да има. Ако се появи единичен продукт, който да има някакви проблеми, Агенцията по лекарствата, не е удобно да говоря от името на Агенция „Митници”, но ще направим всичко възможно така, че да бъде разрешен. Има едно не разбиране по отношение на Швейцария, което и агенцията имаше към 1 януари 2007 година, но в раздел „Внос” по реда на Митническия кодекс, Швейцария се явява класическа трета държава. Ние не можем да си позволим при година и половина членство да даваме гратисен период без санкция на Европейската комисия за когото и да било.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Мисля, че на предишното заседание това се дискутира. Имало е грешка в закона, която сега се оправя. Въпросът, който възниква е когато Швейцария стане трета държава по смисъла на този закон.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тя винаги е била.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Сега не е трета държава по смисъла на този закон. За да се внася директно от Швейцария трябва да има разрешение за внос. Без разрешение за внос ще може ли да се осъществява?
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: По отношение на Швейцария директивата е от 2001 година, всички швейцарски фирми и производители ситуирани там имат издадени удостоверения за внос от другите държави членки. Тези удостоверения за внос са фактически юридически пряко приложими за България. Няма повторен режим. Тук има тотално неразбиране на процедурата за внос. Нито, „Новартис” има проблем, никой няма проблем, отново повтарям, ако трябва ще се подпиша към 12.00 часа на дата 17-ти мисля, че е днес. Няма такъв проблем. След като година и шест месеца те нямат проблем, аз не мога да разбера как той ще възникне.
  Ние признаваме автоматично разрешенията за внос на останалите държави членки.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Христов, госпожа Пейчева може би ви е информирала, че имаше колеги, които казаха, че имат препарати, които не са регистрирани в Европа. Именно за тези препарати е необходимо да искат разрешения, което отнема шест месеца.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Няма такова нещо. Напротив, всички швейцарски са регистрирани така както трябва да бъдат с притежатели за разрешения за употреба на територията на Европейския съюз и за освобождаването.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за внос.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Точно за това става въпрос.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Миналата година агенцията направи пререгистрация на всички т.нар. трети държави. В резултат на това взехме и много пари на тези компании. В разрешението за употреба се изписва производител отговорен за освобождаване на партиди. В административната част се посочва, кой е вносителят. Например, „Новартис фарма”, тя направи пререгистрация миналата година през март, април, май и е напълно приведена…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поемам ангажимента вашите доводи да бъдат казани в залата.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако обявим сега Швейцария продължава да бъде трета държава и ние трябва да й направим повторна пререгистрация на всички. Твърдя, че има неразбиране в ръководството на две компании, които не присъстват тук и не визирам.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поемам ангажимент, да информирам залата за вашето становище, за което предварително ще ви помоля писмено кратко да се изпрати становището. Колегите от ръководството, който и да води, ще информира залата, че няма подобно нещо и ще кажем ясно нещата.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Няма и до момента, една година, шест месеца и петнадесет дни.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Пейчева, вие присъствахте на заседанието, имаше колеги, които взеха думата. В протокола може да се погледне кои са и го заявиха.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Те са имали друго предвид за тези шест месеца. Приведени са в съответствие в качеството им на трета държава. Ние в техните документи сме разписали къде им е лабораторията и кой е вносителят им за територията на Европейския съюз.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Христов, това не беше заявено от ваша страна. Беше заявено, че имат проблем и регистрацията трае до шест месеца, което се каза от Деян Денев. Това, че някой е заблудил народните представители не мога да кажа.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Погледнете стенограмата, няма такова нещо.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Явно са се коментирали различни неща. Шест месеца е за разрешението за употреба. Разрешаването на вносителя е 30 дни, това са две различни неща.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ставаше въпрос за употреба.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Те твърдят, че имат проблем с вноса. Те нямат проблеми с разрешаването за употреба.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Доктор Христов, трябва да се изясни въпроса. Сега когато променихме закона, преди беше Европейското икономическо пространство, трета държава, запетая и Швейцария. Сега когато отпада Швейцария техният въпрос беше трябва ли да си вадят ново разрешително за внос?
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Нищо няма да вадят.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Става въпрос за оттук нататък.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Оттук нататък никой нищо няма да прави, защото въпреки текста, че Швейцария е част от Европейския съюз ние ги пререгистрирахме в първото тримесечие на 2007 година когато нямахме закон като трета държава.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: А оттук нататък?
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Те вече са трета. Ние не прилагаме този текст.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Тава сте го направили за тези, които сега са се регистрирали.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Компаниите са само 5, не са безкраен брой. Всички пет компании са оправени. Имаме един технологичен въпрос с една шеста компания, който ще бъде разрешен без никакви проблеми.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председател, преди малко помолих за две допълнения. Едното допълнение го приехте по принцип за дрогериите.
  Второто допълнение е, съгласно законопроекта, който сега приемаме Комисията по позитивния лекарствен списък се набира, оформя и определя по нов начин. До влизането на ЗИД на закона в сила, ние имаме Комисия за позитивен лекарствен списък. От момента на влизане на Законопроекта за изменение и допълнение ще ни трябва около месец за конструиране на новата комисия. През това време оставаме без Комисия по позитивен лекарствен списък. Ще има месец, през който няма да може да се работи по Позитивния лекарствен списък, с който приехте, че трябва да се съкрати срока. Има текст, който може да реши този въпрос, като остави сега действащата Комисията по позитивен лекарствен списък да действа до приемането на нова такава.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Къде е този текст?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Имате го на бюрото си, но тъй като не е предложен от народен представител, обръщам внимание, че този текст би могъл да избегне такъв проблем.
  ТОДОР КУМЧЕВ: В новата алинея 3 ние приехме: „До влизането в сила на списъка по алинея 1, действащ Позитивен лекарствен списък е обнародвания Позитивен лекарствен списък приет с наредба…” и т.н.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие предлагате: „Определената до влизането в сила на този закон Комисия по Позитивния лекарствен списък осъществява дейността си до приемането на новия й състав, по реда на параграф 62”, така ли?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какъв е новият срок?
  „Определената до влизането в сила на този закон Комисия по Позитивния лекарствен списък осъществява дейността си до приемането на новия й състав…”.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин председател, моля да гласувате добавката в параграф 58 относно влизането в сила на текстове относно новия режим за откриване на аптеките, които за да няма празнота в законовата уредба, следва да влязат в сила от датата на влизане на решението на Конституционния съд.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо трябва да се гласува?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Защото, се очаква законът да бъде обнародван по-късно от решението на Конституционния съд и ще възникне празнота в нормативната уредба.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След като има решение на Конституционния съд, действа стария текст.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Няма стар текст, защото Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина е нов закон и текстът на чл. 222 и следващите не са изменяни. Ще остане празнота.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това в преходните разпоредби ли е?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо не давате предварително тези неща като текст?
  Ще помоля точно да прочетете текста и къде е неговото място.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Мястото му е в параграф 81, където да се добави че по вносител текстовете параграфи 51, 52, 53 и свързани с тях тектове от Преходните и заключителни разпоредби” влизат в сила от деня на обнародване на решението на Конституционния съд в „Държавен вестник (ще посочим конкретната дата).
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре, предложението е техническо.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Колеги, закривам заседанието на Комисията по здравеопазване.

  (Заседанието завърши в 12,15 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/


  Форма за търсене
  Ключова дума