Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
02/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 2 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване.
  На заседанието присъстваха кап. Георги Цветков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и кап. Петър Петров – директор на дирекция „Инспекционна дейност“ към агенцията, Цвета Караилиева и Людмила Пеовска – експерти в отдел „Право на усвояване и услуги и политика за потребителите“ към дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерство на икономиката и енергетиката.
  Законопроектът, представен от кап. Георги Цветков, има за цел да бъдат съобразени нормите на вътрешното право с два международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация. Освен това се предвижда и да бъде определен национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
  Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда изисква да бъдат регламентирани трудовите отношения на моряците, работещи на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Международната организация на труда. Трудът, полаган от членовете на екипаж на кораб, се отличава с редица особености, които налагат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на моряците да бъдат уредени по начин, различен от общия ред, приложим за всички останали работници. Значителната част от разпоредбите на Кодекса на труда относно продължителността на работното време, почивките и отпуските имат императивен характер. Това налага всяко отклонение от тях да бъде регламентирано в нормативен акт от същата степен, какъвто е Кодексът за търговското корабоплаване.
  Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната организация на труда представлява правен инструмент за уеднаквяване на правилата в областта на морските арести. В международното морско право „морски арест” е задържането или налагането на ограничение върху преместването на кораб, предприето като мярка за обезпечаване на морски искове. В Кодекса за търговското корабоплаване е уредено задържането на кораб (без значение дали е морски или плаващ по вътрешните водни пътища) или товар като обезпечителна мярка по искове за вземания, произтичащи от аварии, сблъсквания, оказана помощ, други услуги или от изпълнението на превозния договор.
  Конвенцията е приложима само по отношение на ареста на морски кораби. Така възниква двойствен режим на ареста на кораби: по конвенцията – за морските кораби, а по Кодекса за търговското корабоплаване – за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Доколкото подобен двойствен режим на един и същ правен институт, основан само на вида на кораба, е недопустим и предвид обстоятелството, че няма уеднаквени международни правила относно ареста на кораби, плаващи по река Дунав, се предлага изменение, което цели постигане на максимален синхрон между правилата за арест на морски кораби и на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.
  Със законопроекта са предложени и изменения, които представляват съвкупност от мерки на национално ниво, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. Задължение на Република България е да определи национален орган, който да отговаря за прилагането на Регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътнически услуги от трета държава до българските пристанища. Освен това се определя размер на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена за нарушаване на разпоредби на Регламента от превозвач по договор за превоз на пътници или от лице, на което превозвачът е поверил изпълнението на свои задължения.
  Аналогична административнонаказателна разпоредба се предлага да бъде създадена и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, но за извършвани от пристанищен оператор нарушения.
  Предвидени са и необходимите промени в Закона за туризма в съответствие с вече съществуващи разпоредби, които вменяват на туроператорите и туристическите агенти задължение да предприемат или да осигурят предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт и с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
  16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.
  От Министерство на икономиката и енергетика подкрепиха законопроекта и изразиха положително становище по § 7 от него относно това Изпълнителната агенция „Морска администрация“ да бъде компетентен орган по жалби от пътници по реда предвиден в Закона за защита на потребителите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума