Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/10/2013 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между
  Република България и Международната банка за възстановяване
  и развитие, № 302-02-16, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма на 30 септември и 8 октомври 2013 г.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на труда и социалната политика: Лазар Лазаров – заместник-министър и Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване”.
  Заместник-министър Лазаров изтъкна, че изменението се налага поради необходимост от удължаване на срока на заема и промяна на стойността му.
  Заемът е в размер на 40 млн. евро (48 233 200 лв.), от които 71 192 212 лв. са предназначени за пряко финансиране на общини за предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Финансират се проекти на 69 общини. За предоставяне на услугите се финансират и дейности за строителство, ремонт и оборудване. Строителните дейности по проекта приключват до 31 октомври 2013 г.
  Поради факта, че всички споразумения за финансиране с общините са с краен срок 31 октомври 2013 г., а срокът, необходим за предоставяне на услугите за ранно детско развитие, е най-малко 12 месеца, удължаването на крайния срок за усвояване на средствата по заема до 30 септември 2015 г., т.е. с 23 месеца ще гарантира реализирането на услугите и по този начин цялостното изпълнение на Проекта.
  Другата важна промяна в заемното споразумение е свързана с намаляване размера на заема. Това се налага с оглед осигуряване устойчиви резултати, съобразно възможностите на държавния бюджет на Република България, така че заемните средства, които могат да се разходват през тези две години, да отговарят на прогнозните разходни тавани (при разходни тавани по Проект за социално включване за 2014 и 2015 г. за всяка в размер 13 827 420 лв., определени в средносрочната бюджетна прогноза). Промяната води до намаляване стойността на заема от 40 млн. евро на 31 391 644 евро, т.е. с 8 608 356 евро. Това ще доведе до намаляване на някои дейности по Проекта, които не оказват съществено влияние върху постигането на целите му.
  Промяната на крайния срок на споразумението няма да доведе до съществено увеличение на задълженията на страните по заема в рамките на споразумението. Прогнозното усвояване на оставащите заемни средства по години е, както следва: за 2014 г. – 7 069 847,58 евро, за 2015 г. – 7 069 847,58 евро. Общо оставащите да бъдат усвоени заемни средства са в размер на 14 139 695,16 евро.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и без „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-16, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НО КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума