Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
31/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроекти за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 354-01-45, внесен от Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев на 26.07.2013 г. и № 354-01-69, внесен от Петя Аврамова и група народни представители на 25.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 31 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа двата законопроекта за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – г-жа Людмила Петкова – заместник министър, г-жа Надежда Генова – началник на отдел „Основни държавни функции” в дирекция „Държавни разходи”.
  Законопроектът с вносители народните представители Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев беше представен от Захари Георгиев.
  Предложените промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове са насочени към оптимизиране на дейността на Националния компенсационен жилищен фонд при из-плащането на левовите компенсации на правоимащите лица и въвеждането на по-справедлив краен срок за възползване от правото си по този закон. В последните години се наблюдава значително забавяне при изплащането на дължимите левови компенсации на гражданите поради недостиг на средства във фонда, който се получава в резултат на намаления размер на субсидиите от републиканския бюджет. С проектозакона се предвижда изплащането на левовите компенсации да се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца. При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат със следващия бюджет. Наред с това се предлага половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, да постъпват в бюджета на фонда. Действащият закон предвижда подобни постъпления, но не определя нито техния размер, нито ред и орган, който да определя размера им, поради което на практика такива постъпления в бюджета на фонда няма. Съгласно сега действащите разпоредби на закона ще могат да бъдат компенсирани правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище, в срок до 21.11.2013 г. Справедливо, логично и правилно, както и юридически обосновано е на тези правоимащи лица да се удължи срока до 30.11.2016 г. т.е. шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Поправката касае 59 861 държатели на права.
  Законопроектът с вносители Петя Аврамова и група народни представители беше представен от Петя Аврамова.
  Целта на предлаганите промени е да се въведе по-справедлив краен срок, за да могат правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище, да могат да се възползват от правото си да бъдат компенсирани. Предвид краткия срок до 21.11.2013 г. не всички биха могли да осигурят парични средства за придобиването или изграждането на жилищен имот, за който да бъдат компенсирани. Ето защо, с предлаганото удължаване на срока до 30.11.2016 г. т.е. шест години след одобряването на последните окончателни списъци се цели да се постигне едно по-справедливо решение на проблема на 59 861 държатели на права. В противен случай те и техните семейства ще останат ощетени.
  След представяне на двата законопроекта, които в отделни части се припокриват, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта, внесен от народните представители Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев – „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  2. По законопроекта, внесен от н.п. Петя Аврамова и група народни представители - „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 354-01-45, внесен от Захари Георгиев, Васил Андонов и Деян Дечев на 26.07.2013 г. и № 354-01-69, внесен от Петя Аврамова и група народни представители на 25.10.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума