Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/11/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-44/15.11.2013 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, № 302-02-19, внесен Министерски съвет на 08.11.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 13 ноември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, № 302-02-19, внесен Министерски съвет на 08.11.2013 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на външните работи: г-н Красимир Божанов – директор на дирекция „Правна“ и г-жа Стела Арнаудова – държавен експерт в отдел „Държавни имоти“.
  Законопроектът беше представен от г-н Божанов.
  Споразумението за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София е сключено посредством размяна на ноти от 28 март 2013 г. и 29 май 2013 г. между правителствата на двете държави. То предвижда България да придобие безвъзмездно по реда на германското законодателство правото на собственост върху терени в Берлин, а Федерална република Германия да придобие безвъзмездно по реда на българското законодателство правото на собственост върху един целокупен терен в София. Уредени са и финансови задължения за българската държава, свързани със заплащането на обезщетение за реституционни претенции за два от поземлените имоти и компенсация за стойността на парцела на бул. „Симеоновско шосе“ № 13 в София на Федерална република Германия.
  Чрез ратификацията на Споразумението окончателно решение ще намери въпросът за имотите, предназначени за нуждите на дипломатическите представителства на Република България и Федерална република Германия, а българската държава ще има възможността да оптимизира ползването на имотите си в Берлин.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Четин Казак.
  В хода на дискусията г-н Казак обърна внимание на компенсацията, която ще бъде заплатена от България, в размер на 2 548 709 евро, а г-н Кирилов зададе въпрос дали на Федерална република Германия се прехвърля правото на собственост върху терена, визиран в Споразумението, в неговия пълен обем, без реституционни претенции на трети лица.
  Г-н Божанов отговори, че имотът, който досега се е ползвал за резиденция на посланика на Федерална Република Германия, вече не се ползва с това предназначение, поради невъзможност да се стигне до споразумение с лицето, което има реституционни претенции. В резултат на това е намерено друго решение – изплащане на компенсация за стойността на поземления имот на бул. „Симеоновско шосе“ № 13 и прехвърляне правото на собственост върху друг имот.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисия по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, № 302-02-19, внесен Министерски съвет на 08.11.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума