Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
05/03/2014 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи:
  -№ 454 – 01 – 9, внесен от Десислава Танева и група народни представители и
  -№ 454 – 01 – 15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 5 март 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи - № 454 – 01 – 9, внесен от Десислава Танева и група народни представители и № 454 – 01 – 15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители.
  Първият законопроект бе представен от г-жа Десислава Танева.Със законопроекта се мерите и пасищата от държавния и от общинския поземлени фондове да бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс само на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, които се намират в съответното землище или в землищата на съседните общини, по пазарна цена, определена от независим оценител по Закона за независимите оценители.
  Извън тези случаи се предлага отдаването под наем или аренда на мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове да става чрез публичен търг на два етапа. На първият търг ще могат да участват само собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или в землищата на съседните общини, а при условие, че останат свободни мери и пасища ще се провежда втори търг, на който ще могат да участват и лица с регистрирани пасищни селскостопански животни, но с животновъдни обекти в други землища или лица, поели ангажимент да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние.
  В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните, което не подкрепя законопроекта.
  Вторият законопроект бе представен от г-н Пенко Атанасов. В законопроекта се предлага право на собственост върху земеделски земи да могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или установени на територията на страната повече от три години, като за юридическите лица с регистрация по-малко от три години придобиването на собственост е допустимо, само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество отговарят на същото изискване за уседналост. При сключване на сделката купувачите ще следва да докажат произхода на средствата за придобиване на земята.
  Предвиждат се изменения и в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. Предлаганото изменение в закона цели пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове да се отдават без търг по пазарни цени на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. С оглед поети ангажименти от собствениците на пасищни животни по програми за подпомагане с 5-годишен срок и предвид необходимото технологично време за обработване на документите, е предвидено увеличаване на срока, за който да се сключват договорите за наем или аренда с още 1 година, като максималният срок е определен на 6 стопански години.
  Пасищата и ливадите от ДПФ и ОПФ, които не са отдадени на животновъди, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  В комисията са постъпили писмени становища в подкрепа на законопроекта и с конкретни препоръки от Министерството на земеделието и храните и от Националното сдружение на общините в Република България.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители бяха единодушни, че двата законопроекта преследват една и съща цел, насочена към предоставяне на мерите и пасищата за ползване от животновъдите. Различията са в подхода, който предвиждат отделните законопроекти, като между двете четения следва да се намерят необходимите механизми и процедури, които да не позволят проява на субективизъм от страна на администрацията при прилагането на закона. Необходимо е също така да бъдат потърсени допълнителни критерий, чрез които да се ограничи продажбата на земеделска земя на чужди граждани.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление:
  - с 6 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454 – 01 – 9, внесен от Десислава Танева и група народни представители да не бъде приет на първо гласуване.
  - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454 – 01 – 15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА
  ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума