Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
28/11/2013 второ гласуване

  ДОКЛАД №353-17-20/28.11.2013г. на Комисията по инвестиционно проектиране относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, № 354-01-67 внесен от народния представител Емил Костадинов на 16.10.2013 год., приет на първо гласуване на 20.11.2013г.
  Д О К Л А Д

  За второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, № 354-01-67 внесен от народния представител Емил Костадинов на 16.10.2013 год., приет на първо гласуване на 20.11.2013г.


  Закон
  за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията
  (Обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм., бр. 57и бр. 109 от 2007 г, бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и бр.74 от 2009 г., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

  §1. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.3 се изменя така:
  „ материали и данни ” се заменя с „материалите и данните по ал.1”
  След израза „на трети лица, с ” се добавя „ изключение на случаите по ал.4”.
  2. Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
  „ал.4. Предоставянето на материалите и данните по ал.1 се извършва безвъзмездно:
  1. при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, във връзка с изпълнение дейностите по този закон;
  2. при осъществяване на правомощията на министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;
  3. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;
  4. за нуждите на научни организации и висши училища, във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.”

  Предложение на н.п. Емил Костадинов:

  1. В § 1, т.1 – в ал. 3, да отпадне към материали и данни „по ал.2” и да се замени с „материалите и данните по ал.1.” След израза „трети лица” към добавения израз „изключение на случаите по ал. 4” в началото се добавя „ , с”.
  2. В § 1, т.2 – в ал. 4 т.2 след „правомощията на” да се добави „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на отбраната”.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Николай Нанков, Лиляна Павлова и Любен Татарски:

  В §1, т.2 относно чл.6, ал.3, се добавя нова т.5 със следното съдържание:
  „5. При обмен между геодезия картография и кадастър и ведомства и общини за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението, като систематично то е отразено като нова т.3 в ал.4.

  Предложение от н.п. Аксения Тилева, направено по реда на чл.79, ал.4, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание:

  В ал.4, т.2, след думите „министъра на отбраната“ запетаята се заличава и се добавя съюза „и“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §1, който става Параграф единствен и предлага следната редакция:

  Параграф единствен. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.3 в текста преди т.1 думите „материали и данни по ал.2“ се заменят с „материалите и данните по ал.1“, а след думите „на трети лица“ се добавя „ ,с изключение на случаите по ал.4“ .
  2. Създава ал.4:
  „(4). Предоставянето на материалите и данните по ал.1 се извършва безвъзмездно:
  1. при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, във връзка с изпълнение дейностите по този закон;
  2. при осъществяване правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;
  3. при обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон;
  4. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;
  5. за нуждите на научни организации и висши училища, във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.“  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума